Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2150(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0280/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0280/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/10/2015 - 15.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0353

Usvojeni tekstovi
PDF 322kWORD 69k
Srijeda, 14. listopada 2015. - Bruxelles
Nacrt izmjene proračuna br. 6/2015: Vlastita sredstva, uzajamni fondovi Unije za vanjsko djelovanje, Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije
P8_TA(2015)0353A8-0280/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. listopada 2015. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015., vlastita sredstva, uzajamni fondovi Unije za vanjsko djelovanje, Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015., konačno donesen 17. prosinca 2014.(2),

–  uzimajući u obzir izmjenu proračuna br. 1/2015, konačno donesenu 28. travnja 2015.(3),

–  uzimajući u obzir izmjene proračuna br. 2/2015, br. 3/2015, br. 4/2015 i br. 5/2015, konačno donesene 7. srpnja 2015.(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 2015/623 od 21. travnja 2015. kojom se izmjenjuje Uredba (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(6),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(7),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća br. 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(8),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 6/2015 koji je Komisija usvojila 15. srpnja 2015. (COM(2015)0351),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2015 koje je Vijeće usvojilo 18. rujna 2015. i proslijedilo Europskom parlamentu istog dana (11695/2015 – C8-0278/2015),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0280/2015.),

A.  budući da se nacrt izmjene proračuna br. 6/2015 odnosi na reviziju predviđanja tradicionalnih vlastitih sredstava te doprinosa na temelju PDV-a i BND-a, unos u proračun odgovarajućih korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu te njihovo financiranje, što rezultira izmjenom raspodjele doprinosa u proračun EU-a među državama članicama;

B.  budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 6/2015 nadalje obuhvaća stvaranje dviju novih proračunskih stavki za rashode za potporu uzajamnim fondovima kojima upravlja Komisija u područjima politike razvoja i suradnje i politike proširenja s oznakom (p.m.);

C.  budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 6/2015 također uvodi izmjena plana radnih mjesta u Uredu Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije bez izmjena ukupnog broja radnih mjesta ili njegova proračuna;

1.  prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 6/2015 koji je podnijela Komisija i stajalište Vijeća o njemu;

2.  napominje da se u usporedbi s prvotnim proračunom za 2015. nacionalni doprinosi proračunu na temelju BND-a mogu umanjiti za 2,26 milijarde EUR zbog prihoda iz tradicionalnih vlastitih sredstava (tj. carine i pristojbe u sektoru šećera) koji su viši od očekivanih i iznose 1 133,5 milijuna EUR i zbog unošenja viška iz 2014. kroz izmjenu proračuna br. 3/2015;

3.  smatra da se ta tehnička prilagodba prihodovne strane proračuna Unije čvrsto temelji na posljednjim statističkim zbivanjima i da je u skladu s dogovorenom raspodjelom među državama članicama;

4.  napominje da nacrt izmjene proračuna br. 6/2015 u svim svojim dijelovima nema učinak na rashodovnu stranu proračuna za 2015., a da je njegov učinak na prihodovnu stranu samo izmjena u raspodjeli doprinosa država članica;

5.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2015;

6.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 6/2015 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu i nacionalnim parlamentima.

(1)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2)SL L 69, 13.3.2015., str. 1.
(3)SL L 190, 17.7.2015., str. 1.
(4)SL L 261, 7.10.2015.
(5)SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(6)SL L 103, 22.4.2015., str. 1.
(7)SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(8)SL L 163, 23.6.2007., str. 17.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti