Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2150(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0280/2015

Pateikti tekstai :

A8-0280/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/10/2015 - 15.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0353

Priimti tekstai
PDF 328kWORD 69k
Trečiadienis, 2015 m. spalio 14 d. - Briuselis
Taisomojo biudžeto Nr. 6/2015 projektas. Nuosavi ištekliai, Sąjungos išorės veiksmų patikos fondai, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras
P8_TA(2015)0353A8-0280/2015

2015 m. spalio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2015 projekto, nuosavi ištekliai, Sąjungos išorės veiksmų patikos fondai, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2014 m. gruodžio 17 d.(2),

–  atsižvelgdamas į Taisomąjį biudžetą Nr. 1/2015, galutinai priimtą 2015 m. balandžio 28 d.(3),

–  atsižvelgdamas į Taisomuosius biudžetus Nr. 2/2015, Nr. 3/2015, Nr. 4/2015 ir Nr. 5/2015, galutinai priimtus 2015 m. liepos 7 d.(4),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(5),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2015/623, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(7),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(8),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 6/2015 projektą, kurį Komisija priėmė 2015 m. liepos 15 d. (COM(2015)0351),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 18 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 6/2015 projekto (11695/2015– C8-0278/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0280/2015),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 6/2015 projektas susijęs su tradicinių nuosavų išteklių, PVM ir BNP bazių prognozių tikslinimu, atitinkamų Jungtinei Karalystei taikomų korekcijų įtraukimu į biudžetą ir jų finansavimu, dėl kurių pasikeičia valstybių narių įnašų į Sąjungos biudžetą pasiskirstymas;

B.  kadangi Taisomasis biudžetas Nr. 6/2015 taip pat apima dviejų naujų biudžeto punktų sukūrimą siekiant remti Komisijos valdomų patikos fondų išlaidas atitinkamai vystymosi bei bendradarbiavimo ir plėtros politikos srityse, abu punktai pažymėti simboliniu įrašu „p. m.“;

C.  kadangi pagal Taisomąjį biudžetą Nr. 6/2015 taip pat numatyti Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro etatų plano pakeitimai nekeičiant bendro pareigybių skaičiaus ar biurui skirto biudžeto sumos;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 6/2015 projektą ir į Tarybos poziciją dėl jo;

2.  pažymi, kad, palyginti su pradiniu 2015 m. biudžetu, BNP pagrįsti nacionaliniai įnašai į biudžetą gali būti sumažinti 2,26 mlrd. EUR dėl didesnių nei tikėtasi įplaukų iš tradicinių nuosavų išteklių (t. y. muitų ir cukraus mokesčių), siekiančių 1 133,5 mln. EUR, ir 2014 m. pertekliaus, įtraukto į biudžetą Taisomuoju biudžetu Nr. 3/2015;

3.  mano, kad ši techninė Sąjungos biudžeto įplaukų pusės korekcija yra gerai pagrįsta naujausiais statistiniais duomenimis ir laikantis sutarto pasiskirstymo tarp valstybių narių;

4.  pažymi, kad Taisomojo biudžeto Nr. 6/2015 projektas, įskaitant visus jo aspektus, nedaro poveikio 2015 m. biudžeto išlaidų pusei ir jo poveikis įplaukų pusei yra tik valstybių narių įnašų į ES biudžetą pasiskirstymo pasikeitimas;

5.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 6/2015 projekto;

6.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 6/2015 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 69, 2015 3 13, p. 1.
(3) OL L 190, 2015 7 17, p. 1.
(4) OL L 261, 2015 10 7.
(5) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(6) OL L 103, 2015 4 22, p. 1.
(7) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(8) OL L 163, 2007 6 23, p. 17.

Teisinė informacija - Privatumo politika