Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2150(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0280/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0280/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 14/10/2015 - 15.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0353

Pieņemtie teksti
PDF 398kWORD 70k
Trešdiena, 2015. gada 14. oktobris - Brisele
Budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projekts — pašu resursi; Savienības ieguldījumu fondi ārējām darbībām; Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs
P8_TA(2015)0353A8-0280/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 14. oktobra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projektu — pašu resursi, Savienības ieguldījumu fondi ārējām darbībām, Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2014. gada 17. decembrī(2),

–  ņemot vērā budžeta grozījumu Nr. 1/2015, ko galīgajā variantā pieņēma 2015. gada 28. aprīlī(3),

–  ņemot vērā budžeta grozījumus Nr. 2/2015, Nr. 3/2015, Nr. 4/2015 un Nr. 5/2015, kurus galīgajā variantā pieņēma 2015. gada 7. jūlijā(4),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(5),

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 21. aprīļa Regulu (ES, Euratom) 2015/623, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(6),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(7),

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu(8),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projektu, ko Komisija pieņēma 2015. gada 15. jūlijā (COM(2015)0351),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projektu, ko Padome pieņēma 2015. gada 18. septembrī un tajā pašā dienā nosūtīja Eiropas Parlamentam (11695/2015 – C8-0278/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0280/2015),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projekts attiecas uz tradicionālo pašu resursu, PVN un NKI bāzu prognožu pārskatīšanu un attiecīgo Apvienotās Karalistes korekciju ieplānošanu budžetā, kā arī to finansēšanu, kas rada izmaiņas Savienības budžetā veicamo iemaksu sadalē starp dalībvalstīm;

B.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projekts attiecas arī uz diviem jauniem budžeta posteņiem, kuri paredzēti atbalsta izdevumiem Komisijas pārvaldītiem ieguldījumu fondiem politikas jomā “Attīstība un sadarbība” un “Paplašināšanās” un kuros abos iekļauts atgādinājums ar piezīmi (p.m.);

C.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projekts paredz arī izmaiņas Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes štatu sarakstā, taču tas nemaina kopējo štata vietu skaitu un neietekmē biroja budžetu,

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projektu un Padomes nostāju attiecībā uz to;

2.  norāda, ka salīdzinājumā ar sākotnējo 2015. gada budžetu tās valstu iemaksas, kuru pamatā ir NKI, var samazināt par EUR 2,26 miljardiem, jo ieņēmumi no tradicionālajiem pašu resursiem (t. i., muitas nodokļiem un cukura nozares nodevas) ir bijuši lielāki nekā plānots, proti, EUR 1133,5 miljoni, un budžetā ar budžeta grozījumu Nr. 3/2015 ir iekļauts 2014. gada pārpalikums;

3.  uzskata, ka šis Savienības budžeta ieņēmumu puses tehniskais pielāgojums ir pamatoti balstīts uz jaunākajiem statistikas datiem un atbilst apstiprinātajam sadalījumam starp dalībvalstīm;

4.  norāda, ka neviens no budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projekta elementiem neietekmē 2015. gada budžeta izdevumu pusi un ka šī grozījuma vienīgā ietekme uz budžeta ieņēmumu pusi ir tā, ka starp dalībvalstīm tiek pārdalītas veicamās iemaksas;

5.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projektu;

6.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 6/2015 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 69, 13.3.2015., 1. lpp.
(3) OV L 190, 17.7.2015., 1. lpp.
(4) OV L 261, 7.10.2015.
(5) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(6) OV L 103, 22.4.2015., 1. lpp.
(7) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(8) OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika