Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2150(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0280/2015

Teksty złożone :

A8-0280/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/10/2015 - 15.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0353

Teksty przyjęte
PDF 329kWORD 70k
Środa, 14 października 2015 r. - Bruksela
Projekt budżetu korygującego nr 6/2015: zasoby własne, fundusze powiernicze Unii na rzecz działań zewnętrznych, Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej
P8_TA(2015)0353A8-0280/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 6/2015 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 – zasoby własne, fundusze powiernicze Unii na rzecz działań zewnętrznych, Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 17 grudnia 2014 r.(2),

–  uwzględniając budżet korygujący nr 1/2015 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 28 kwietnia 2015 r.(3),

–  uwzględniając budżety korygujące nr 2/2015, nr 3/2015, nr 4/2015 i nr 5/2015 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 7 lipca 2015 r.(4),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2015/623 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(6),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(7),

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. dotyczącą systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(8),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 6/2015 przyjęty przez Komisję dnia 15 lipca 2015 r. (COM(2015)0351),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 6/2015 przyjęte przez Radę dnia 18 września 2015 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (11695/2015 – C8-0278/2015),

–  uwzględniając art. 88 i art. 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0280/2015),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 6/2015 dotyczy korekty prognozy tradycyjnych zasobów własnych, podstaw VAT i DNB, ujęcia w budżecie odpowiednich korekt dotyczących Zjednoczonego Królestwa, a także finansowania tych korekt, co w konsekwencji prowadzi do zmiany w podziale na poszczególne państwa członkowskie składek do budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w projekcie budżetu korygującego nr 6/2015 ujęto ponadto utworzenie dwóch nowych pozycji w budżecie – z zapisem symbolicznym „pro memoria” – z przeznaczeniem na wydatki pomocnicze na fundusze powiernicze zarządzane przez Komisję w obszarach polityki: „Rozwój i współpraca” oraz „Rozszerzenie”;

C.  mając na uwadze, że w projekcie budżetu korygującego nr 6/2015 przewidziano także zmianę planu zatrudnienia Urzędu BEREC niemającą wpływu na całkowitą liczbę stanowisk ani na jego budżet;

1.  przyjmuje do wiadomości przedłożony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 6/2015 oraz stanowisko Rady dotyczące projektu;

2.  zwraca uwagę, że w porównaniu z pierwotnym budżetem na rok 2015 składki państw członkowskich do budżetu oparte na DNB mogą zostać ograniczone o 2,26 mld EUR w związku z wyższymi niż oczekiwano dochodami z tradycyjnych zasobów własnych (tj. ceł i opłat wyrównawczych z sektora cukru) w wysokości 1133,5 mln EUR oraz w związku z nadwyżką w budżecie na rok 2014 uwzględnioną za pośrednictwem budżetu korygującego nr 3/2015;

3.  uważa, że to dostosowanie techniczne po stronie dochodów w budżecie Unii jest należycie oparte na najnowszych danych statystycznych i zgodne z ustalonym podziałem między państwami członkowskimi;

4.  zwraca uwagę, że projekt budżetu korygującego nr 6/2015 we wszystkich jego aspektach nie ma wpływu na środki przeznaczone na wydatki w budżecie na rok 2015 oraz że jego wpływ na dochody polega jedynie na zmianie podziału między państwa członkowskie wielkości składek;

5.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 6/2015;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 6/2015 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 69 z 13.3.2015, s. 1.
(3) Dz.U. L 190 z 17.7.2015, s. 1.
(4) Dz.U. L 261 z 7.10.2015.
(5) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(6) Dz.U. L 103 z 22.4.2015, s. 1.
(7) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(8) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności