Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2150(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0280/2015

Texte depuse :

A8-0280/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/10/2015 - 15.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0353

Texte adoptate
PDF 252kWORD 71k
Miercuri, 14 octombrie 2015 - Bruxelles
Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015: Resurse proprii, fonduri fiduciare ale Uniunii pentru acțiuni externe, Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice
P8_TA(2015)0353A8-0280/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 14 octombrie 2015 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, Resurse proprii, fonduri fiduciare ale Uniunii pentru acțiuni externe, Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, adoptat definitiv la 17 decembrie 2014(2),

–  având în vedere bugetul rectificativ nr. 1/2015, adoptat definitiv la 28 aprilie 2015(3),

–  având în vedere bugetele rectificative nr. 2/2015, nr. 3/2015, nr. 4/2015 și nr. 5/2015, adoptate definitiv la 7 iulie 2015(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(5),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2015/623 al Consiliului din 21 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(6),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(7),

–  având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene(8),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015, adoptat de Comisie la 15 iulie 2015 (COM(2015)0351),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015 adoptată de Consiliu la 18 septembrie 2015 și transmisă Parlamentului în aceeași zi (11695/2015 – C8-0278/2015),

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0280/2015),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015 se referă la o revizuire a previziunilor privind resursele proprii tradiționale, bazele de calcul ale TVA și VNB, includerea în buget a corecțiilor relevante privind Regatul Unit, precum și finanțarea acestora, având drept rezultat o modificare a repartizării între statele membre a contribuției lor la bugetul UE;

B.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015 acoperă, de asemenea, crearea a două noi posturi bugetare pentru cheltuieli de sprijin pentru fondurile fiduciare gestionate de Comisie în domeniile de politică „Dezvoltare și cooperare” și „Extindere”, ambele purtând o mențiune simbolică („p.m.”);

C.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015 prevede, de asemenea, o modificare a schemei de personal a Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice , fără a modifica numărul total de posturi sau bugetul său,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015, prezentat de Comisie, și de poziția Consiliului privind proiectul respectiv;

2.  observă că, în comparație cu bugetul inițial pentru 2015, contribuțiile naționale la buget bazate pe VNB pot fi reduse cu 2,26 miliarde EUR datorită unor venituri mai mari decât preconizate din resursele proprii tradiționale (de exemplu, taxe vamale și cotizații pentru sectorul zahărului) în valoare de 1 133,5 milioane EUR și a înscrierii în buget a excedentului din 2014 prin intermediul bugetului rectificativ nr. 3/2015;

3.  consideră că această adaptare tehnică a părții de venituri a bugetului UE este bine fundamentată pe cele mai recente evoluții statistice și în conformitate cu repartizarea convenită între statele membre;

4.  observă că proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015, în toate elementele sale, nu are niciun impact asupra părții de cheltuieli a bugetului 2015 și că impactul său asupra părții de venituri se traduce printr-o modificare a repartizării între statele membre doar a contribuțiilor lor;

5.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 6/2015 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 69, 13.3.2015, p. 1.
(3) JO L 190, 17.7.2015, p. 1.
(4) JO L 261, 7.10.2015.
(5) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(6) JO L 103, 22.4.2015, p. 1.
(7) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(8) JO L 163, 23.6.2007, p. 17.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate