Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2253(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0290/2015

Внесени текстове :

A8-0290/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/10/2015 - 15.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0354

Приети текстове
PDF 483kWORD 73k
Сряда, 14 октомври 2015 г. - Брюксел Окончателна версия
Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията
P8_TA(2015)0354A8-0290/2015
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 14 октомври 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията в съответствие с точка 12 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0486 – C8-0292/2015),

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приет окончателно на 17 декември 2014 г.(1),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 1/2015, приет окончателно на 28 април 2015 г.(2),

—  като взе предвид проекти на коригиращи бюджети № 2/2015, № 3/2015, № 4/2015 и № 5/2015, приети окончателно на 7 юли 2015 г.(3),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 7/2015, приет от Комисията на 30 септември 2015 г. (COM(2015)0485),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(4) (Регламент за МФР), и по-специално член 11 от него,

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 2015/623 на Съвета от 21 април 2015 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(5),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(6), и по-специално точка 12 от него,

—  като взе предвид писмото от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0290/2015),

A.  като има предвид, че след като бяха разгледани всички възможности за преразпределение на бюджетните кредити за поети задължения по функция 3, изглежда необходимо да бъде мобилизиран Инструментът за гъвкавост за бюджетните кредити за поети задължения,

Б.  като има предвид, че Комисията предложи да бъде мобилизиран Инструментът за гъвкавост над таваните на МФР, за да бъде допълнено финансирането в общия бюджет на Съюза за финансовата 2015 г. с 66,1 милиона евро за бюджетни кредити за поети задължения за финансиране на мерки за управление на кризата с бежанците и миграцията;

1.  Отбелязва, че таванът за функция 3 за 2015 г. не дава възможност за адекватно финансиране на някои важни и спешни политически приоритети на Съюза;

2.  Ето защо е съгласен с мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за сума в размер на 66,1 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения;

3.  Също така е съгласен с предложеното разпределение на съответните бюджетни кредити за плащания — 52,9 милиона евро през 2016 г. и 13,2 милиона евро през 2017 г.;

4.  Отново заявява, че мобилизирането на този инструмент, както е предвидено в точка 11 от Регламента за МФР, показва отново жизненоважната необходимост от по-голяма гъвкавост на бюджета на Съюза;

5.  Отново изразява дългогодишната си позиция, че независимо от възможността за мобилизиране на бюджетни кредити за плащания за конкретни бюджетни редове чрез Инструмента за гъвкавост без предварително мобилизиране на бюджетни кредити за поети задължения, плащанията, произтичащи от поетите задължения, които са били мобилизирани предварително чрез Инструмента за гъвкавост, могат да бъдат отчитани само над таваните;

6.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

7.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 69, 13.3.2015 г., стр. 1.
(2) ОВ L 190, 17.7.2015 г., стр. 1.
(3) OВ L 261, 7.10.2015 г.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(5) ОВ L 103, 22.4.2015 г., стр. 1.
(6) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/2248.)

Правна информация - Политика за поверителност