Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2253(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0290/2015

Předložené texty :

A8-0290/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/10/2015 - 15.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0354

Přijaté texty
PDF 413kWORD 71k
Středa, 14. října 2015 - Brusel Konečné znění
Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci
P8_TA(2015)0354A8-0290/2015
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. října 2015 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci, v souladu s bodem 12 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0486 – C8-0292/2015),

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 přijatý s konečnou platností dne 17. prosince 2014(1),

–  s ohledem na opravný rozpočet č. 1/2015 přijatý s konečnou platností dne 28. dubna 2015(2),

–  s ohledem na návrhy opravného rozpočtu č. 2/2015, č. 3/2015, č. 4/2015 a č.5/2015 přijaté s konečnou platností dne 7. července 2015(3),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 7/2015, který Komise přijala dne 30. září 2015 (COM(2015)0485),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(4) (dále jen „nařízení o VFR“), a zejména na článek 11 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) 2015/623 ze dne 21. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 2014‒2020(5),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(6), a zejména na článek 12 této dohody,

–  s ohledem na dopis Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0290/2015),

A.  vzhledem k tomu, že po posouzení všech možností pro přerozdělení prostředků na závazky v rámci okruhu 3 se zdá být nutné uvolnit prostředky na závazky z nástroje pružnosti;

B.  vzhledem k tomu, že Komise navrhla uvolnit prostředky z nástroje pružnosti nad rámec stropů VFR, aby doplnila financování souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2015 o 66,1 milionu EUR v prostředcích na závazky na financování opatření na řešení uprchlické a migrační krize;

1.  konstatuje, že stropy okruhu 3 na rok 2015 neumožňují odpovídajícím způsobem financovat důležité a naléhavé politické priority Unie;

2.  souhlasí proto, aby byly z nástroje pružnosti uvolněny prostředky ve výši 66,1 milionu EUR v prostředcích na závazky;

3.  souhlasí dále s navrhovaným přidělením odpovídajících prostředků na platby ve výši 52,9 milionu EUR v roce 2016 a 13,2 milionu EUR v roce 2017;

4.  opakuje, že uvolnění prostředků z tohoto nástroje v souladu s článkem 11 nařízení o VFR znovu dokazuje, že je klíčové, aby byl rozpočet Unie flexibilnější;

5.  opakuje svůj dlouhodobý postoj, že – aniž by byla dotčena možnost uvolnit prostředky na platby pro specifické rozpočtové položky prostřednictvím nástroje pružnosti bez předchozího uvolnění prostředků na závazky – prostředky na platby vyplývající z prostředků na závazky, které byly dříve uvolněny prostřednictvím nástroje pružnosti, mohou být započítávány pouze nad rámec stropů;

6.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

7.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 69, 13.3.2015, s. 1.
(2) Úř. věst. L 190, 17.7.2015, s. 1.
(3) Úř. věst. L 261, 7.10.2015.
(4) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Úř. věst. L 103, 22.4.2015, s. 1.
(6) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti pro okamžitá rozpočtová opatření v rámci evropského programu pro migraci

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2015/2248.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí