Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2253(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0290/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0290/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/10/2015 - 15.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0354

Hyväksytyt tekstit
PDF 240kWORD 64k
Keskiviikko 14. lokakuuta 2015 - Bryssel
Joustovälineen varojen käyttöönotto Euroopan muuttoliikeagendan mukaisia välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten
P8_TA(2015)0354A8-0290/2015
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. lokakuuta 2015 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta Euroopan muuttoliikeagendan mukaisia välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 12 kohdan mukaisesti (COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0486 – C8-0292/2015),

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2015(1),

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2015 lopullisesti hyväksytyn lisätalousarvion nro 1/2015(2),

–  ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2015 lopullisesti hyväksytyt lisätalousarviot nro 2/2015, nro 3/2015, nro 4/2015 ja nro 5/2015(3),

–  ottaa huomioon komission 30. syyskuuta 2015 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 7/2015 (COM(2015)0485),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(4), jäljempänä 'rahoituskehysasetus', ja erityisesti sen 11 artiklan,

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta 21. huhtikuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/623(5),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(6) ja erityisesti sen 12 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0290/2015),

A.  toteaa, että kun kaikki mahdollisuudet maksusitoumusmäärärahojen uudelleen kohdentamiseen otsakkeen 3 sisällä on tutkittu, näyttää siltä, että joustovälineestä on tarpeen ottaa käyttöön maksusitoumusmäärärahoja;

B.  toteaa, että komissio on ehdottanut unionin varainhoitovuoden 2015 yleiseen talousarvioon otetun rahoituksen täydentämistä ottamalla joustovälineestä käyttöön monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärän ylittävä 66,1 miljoonan euron määrä maksusitoumusmäärärahoina, jotta voidaan rahoittaa pakolais- ja muuttoliikekriisin hallitsemiseksi toteutettavia toimenpiteitä;

1.  toteaa, että otsakkeen 3 vuoden 2015 enimmäismäärän puitteissa ei ole mahdollista rahoittaa asianmukaisesti unionin tärkeitä ja kiireellisiä poliittisia painopisteitä;

2.  hyväksyy sen vuoksi 66,1 miljoonan euron käyttöönoton joustovälineestä maksusitoumusmäärärahoina;

3.  hyväksyy myös vastaavien maksumäärärahojen jakamisen siten, että ne ovat 52,9 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja 13,2 miljoonaa euroa vuonna 2017;

4.  toistaa, että kyseisen välineen varojen käyttöön ottaminen rahoituskehysasetuksen 11 artiklan mukaisesti tuo jälleen kerran esiin sen, että unionin talousarviossa tarvitaan ehdottomasti enemmän joustavuutta;

5.  toteaa olleensa jo pitkään sitä mieltä, että joustovälineellä aiemmin käyttöön otetuista sitoumuksista aiheutuvat maksut on laskettava yli enimmäismäärien, rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta ottaa joustovälineen avulla käyttöön maksumäärärahoja tiettyjä budjettikohtia varten tekemättä ensin sitoumuksia;

6.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

7.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 69, 13.3.2015, s. 1.
(2)EUVL L 190, 17.7.2015, s. 1.
(3)EUVL L 261, 7.10.2015.
(4)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5)EUVL L 103, 22.4.2015, s. 1.
(6)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

joustovälineen varojen käyttöönotosta Euroopan muuttoliikeagendan mukaisia välittömiä talousarviotoimia varten

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2015/2248.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö