Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2253(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0290/2015

Pateikti tekstai :

A8-0290/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/10/2015 - 15.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0354

Priimti tekstai
PDF 334kWORD 69k
Trečiadienis, 2015 m. spalio 14 d. - Briuselis
Lankstumo priemonės mobilizavimas Europos migracijos darbotvarkėje nustatytoms skubioms biudžeto priemonėms finansuoti
P8_TA(2015)0354A8-0290/2015
Rezoliucija
 Priedas

2015 m. spalio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo Europos migracijos darbotvarkėje nustatytoms skubioms biudžeto priemonėms finansuoti, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 12 punktu (COM(2015)0486 – C8–0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0486 –C8-0292/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2014 m. gruodžio 17 d.(1),

–  atsižvelgdamas į Taisomąjį biudžetą Nr. 1/2015, galutinai priimtą 2015 m. balandžio 28 d.(2),

–  atsižvelgdamas į Taisomuosius biudžetus Nr. 2/2015, 3/2015, 4/2015 ir 5/2015, galutinai priimtus 2015 m. liepos 7 d.(3),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projektą, kurį Komisija priėmė 2015 m. rugsėjo 30 d. (COM(2015)0485),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(4) (DFP reglamentas), ypač į jo 11 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 2015/623, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(6), ypač į jo 12 punktą,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0290/2015),

A.  kadangi, išnagrinėjus visas galimybes perskirti įsipareigojimų asignavimus pagal 3 išlaidų kategoriją, paaiškėjo, kad įsipareigojimų asignavimams būtina mobilizuoti lankstumo priemonę;

B.  kadangi Komisija pasiūlė mobilizuoti lankstumo priemonę viršijant DFP viršutinę ribą ir finansavimą iš Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto papildyti 66,1 mln. EUR dydžio įsipareigojimų asignavimų suma pabėgėlių ir migracijos krizės valdymo priemonėms finansuoti;

1.  pažymi, kad 2015 m. 3 išlaidų kategorijos viršutinė riba neleidžia tinkamai finansuoti svarbių ir neatidėliotinų Sąjungos politinių prioritetų;

2.  todėl sutinka, kad pagal lankstumo priemonę būtų mobilizuota 66,1 mln. EUR dydžio įsipareigojimų asignavimų suma;

3.  be to, pritaria siūlymui skirti atitinkamus mokėjimų asignavimus, 2016 m. sudarysiančius 52,9 mln. EUR, o 2017 m. – 13,2 mln. EUR;

4.  pakartoja, kad šios priemonės mobilizavimas, numatytas DFP reglamento 11 straipsnyje, dar kartą parodo, jog nepaprastai būtinas didesnis Sąjungos biudžeto lankstumas;

5.  pakartoja požiūrį, kuriuo vadovaujasi jau ilgą laiką, t. y. kad, nedarant poveikio galimybei mobilizuoti mokėjimų asignavimus konkrečioms biudžeto eilutėms pagal lankstumo priemonę iš pradžių nemobilizavus įsipareigojimų, mokėjimai, susiję su įsipareigojimais, anksčiau mobilizuotais pagal lankstumo priemonę, gali būti skaičiuojami tik virš viršutinių ribų;

6.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

7.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 69, 2015 3 13, p. 1.
(2) OL L 190, 2015 7 17, p. 1.
(3) OL L 261, 2015 10 7.
(4) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(5) OL L 103, 2015 4 22, p. 1.
(6) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl lankstumo priemonės mobilizavimo skubioms biudžeto priemonėms pagal Europos migracijos darbotvarkę

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2015/2248.)

Teisinė informacija - Privatumo politika