Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2253(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0290/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0290/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 14/10/2015 - 15.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0354

Pieņemtie teksti
PDF 406kWORD 69k
Trešdiena, 2015. gada 14. oktobris - Brisele
Elastības instrumenta izmantošana steidzamiem budžeta pasākumiem saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā
P8_TA(2015)0354A8-0290/2015
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2015. gada 14. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā, ievērojot 12. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0486 – C8-0292/2015),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2014. gada 17. decembrī(1),

–  ņemot vērā budžeta grozījumu Nr. 1/2015, ko galīgajā variantā pieņēma 2015. gada 28. aprīlī(2),

–  ņemot vērā budžeta grozījumus Nr. 2/2015, Nr. 3/2015, Nr. 4/2015 un Nr. 5/2015, kurus galīgajā variantā pieņēma 2015. gada 7. jūlijā(3),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 7/2015 projektu, ko Komisija pieņēma 2015. gada 30. septembrī (COM(2015)0485),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (DFS regula)(4), un jo īpaši tās 11. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 21. aprīļa Regulu (ES, Euratom) Nr. 2015/623, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(5),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(6) un jo īpaši tā 12. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0290/2015),

A.  tā kā, izvērtējot visas iespējas pārdalīt saistību apropriācijas 3. izdevumu kategorijā, tiek atzīts par nepieciešamu izmantot elastības instrumentu attiecībā uz saistību apropriācijām;

B.  tā kā Komisija ir ierosinājusi papildus DFS maksimālajiem apjomiem izmantot elastības instrumentu, lai 2015. finanšu gadā papildinātu Savienības vispārējā budžeta finanses par EUR 66,1 miljoniem saistību apropriācijās ar mērķi finansēt bēgļu un migrācijas krīzes pārvaldības pasākumus,

1.  norāda, ka 2015. gada maksimālie apjomi 3. izdevumu kategorijai nenodrošina pietiekamus līdzekļus, lai varētu finansēt svarīgas un steidzamas Savienības prioritātes;

2.  tādēļ atbalsta elastības instrumenta izmantošanu EUR 66,1 miljonu apmērā saistību apropriācijās;

3.  atbalsta arī ierosinājumu piešķirt attiecīgas maksājumu apropriācijas EUR 52,9 miljonu apmērā 2016. gadā un EUR 13,2 miljonu apmērā 2017. gadā;

4.  atkārtoti norāda, ka DFS regulas 11. pantā paredzētā elastības instrumenta izmantošana vēlreiz pierāda, cik būtiski ir Savienības budžetā nodrošināt lielāku elastīgumu;

5.  atkārtoti norāda uz savu jau sen iepriekš pausto nostāju, ka, neskarot iespēju maksājumu apropriācijas caur elastības instrumentu izmantot konkrētām budžeta pozīcijām bez iepriekšējas saistību apropriāciju noteikšanas, maksājumi, kas izriet no saistībām, kas iepriekš uzņemtas, izmantojot elastības instrumentu, var tikt iegrāmatoti tikai papildus maksimālajam apjomam;

6.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

7.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un tās pielikumu Padomei un Komisijai.

(1) OV L 69, 13.3.2015., 1. lpp.
(2) OV L 190, 17.7.2015., 1. lpp.
(3) OV L 261, 7.10.2015.
(4) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(5) OV L 103, 22.4.2015., 1. lpp.
(6) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2015/2248.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika