Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2253(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0290/2015

Teksty złożone :

A8-0290/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/10/2015 - 15.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0354

Teksty przyjęte
PDF 409kWORD 71k
Środa, 14 października 2015 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji
P8_TA(2015)0354A8-0290/2015
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji zgodnie z pkt 12 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0486 – C8-0292/2015),

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 17 grudnia 2014 r.(1),

–  uwzględniając budżet korygujący nr 1/2015, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 28 kwietnia 2015 r.(2),

–  uwzględniając budżety korygujące nr 2/2015, nr 3/2015, nr 4/2015 i nr 5/2015 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 7 lipca 2015 r.(3),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 7/2015 przyjęty przez Komisję dnia 30 września 2015 r. (COM(2015)0485),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(4) („rozporządzenie w sprawie WRF”), w szczególności jego art. 11,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2015/623 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(5),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(6), w szczególności jego pkt 12,

–  uwzględniając pismo Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0290/2015),

A.  mając na uwadze, że po zbadaniu wszystkich możliwości realokacji środków na zobowiązania w ramach działu 3 zachodzi konieczność uruchomienia instrumentu elastyczności w zakresie środków na zobowiązania,

B.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała uruchomienie instrumentu elastyczności poza pułapami wieloletnich ram finansowych w celu uzupełnienia środków finansowych w budżecie ogólnym Unii na rok budżetowy 2015 o kwotę 66,1 mln EUR w środkach na zobowiązania na finansowanie środków zarządzania kryzysem związanym z migracją i napływem uchodźców;

1.  zauważa, że w 2015 r. pułap dla działu 3 nie pozwala na odpowiednie finansowanie ważnych i pilnych priorytetów politycznych Unii;

2.  wzywa w związku z tym do uruchomienia instrumentu elastyczności na kwotę 66,1 mln EUR w środkach na zobowiązania;

3.  wyraża ponadto zgodę na proponowany przydział odnośnych środków na płatności wynoszący 52,9 mln EUR w 2016 r. i 13,2 mln EUR w 2017 r.;

4.  ponownie przypomina, że uruchomienie tego instrumentu, zgodnie z art. 11 rozporządzenia w sprawie WRF, kolejny raz pokazuje istotną potrzebę uczynienia z budżetu Unii bardziej elastycznego narzędzia;

5.  powtarza swoją wyrażaną od wielu lat opinię, że – bez uszczerbku dla możliwości uruchomienia środków na płatności na konkretne pozycje budżetowe poprzez instrument elastyczności bez uprzedniego uruchomienia zobowiązań – płatności pochodzące ze zobowiązań uruchomionych wcześniej poprzez instrument elastyczności mogą być uwzględniane jedynie poza pułapami;

6.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 69 z 13.3.2015, s. 1.
(2) Dz.U. L 190 z 17.7.2015, s. 1.
(3) Dz.U. L 261 z 7.10.2015.
(4) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(5) Dz.U. L 103 z 22.4.2015, s. 1.
(6) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2015/2248.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności