Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2253(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0290/2015

Predkladané texty :

A8-0290/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/10/2015 - 15.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0354

Prijaté texty
PDF 339kWORD 69k
Streda, 14. októbra 2015 - Brusel
Mobilizácia nástroja flexibility pre okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy
P8_TA(2015)0354A8-0290/2015
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. októbra 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy podľa bodu 12 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0486 – C8-0292/2015),

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015 prijatý s konečnou platnosťou 17. decembra 2014(1),

–  so zreteľom na opravný rozpočet č. 1/2015 prijatý s konečnou platnosťou 28. apríla 2015(2),

–  so zreteľom na opravné rozpočty č. 2/2015, 3/2015, 4/2015 a 5/2015 prijaté s konečnou platnosťou 7. júla 2015(3),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 7/2015, ktorý Komisia prijala 30. septembra 2015 (COM(2015)0485),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4) (nariadenie o VFR), a najmä na jeho článok 11,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(5),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(6), a najmä na jej bod 12,

–  so zreteľom na list Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0290/2015),

A.  keďže po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 3 sa ukazuje ako potrebné uvoľniť z nástroja flexibility viazané rozpočtové prostriedky;

B.  keďže Komisia navrhla mobilizovať nástroj flexibility nad rámec stropov VFR s cieľom doplniť prostriedky vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2015 sumou 66,1 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na financovanie opatrení súvisiacich s riadením utečeneckej a migračnej krízy;

1.  poznamenáva, že strop v okruhu 3 v rozpočte na rok 2015 neumožňuje zodpovedajúce financovanie dôležitých a naliehavých politických priorít Únie;

2.  súhlasí preto s uvoľnením viazaných rozpočtových prostriedkov z nástroja flexibility vo výške 66,1 milióna EUR;

3.  súhlasí aj s navrhnutým vyčlenením zodpovedajúcich platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 52,9 milióna EUR v roku 2016 a 13,2 milióna EUR v roku 2017;

4.  pripomína, že mobilizácia tohto nástroja v súlade s článkom 11 nariadenia o VFR opäť dokazuje, že je dôležité, aby rozpočet Únie bol flexibilnejší;

5.  pripomína svoj dlhodobý názor, že bez toho, aby bola dotknutá možnosť uvoľnenia platobných rozpočtových prostriedkov pre konkrétne rozpočtové riadky prostredníctvom nástroja flexibility bez predchádzajúcich mobilizácií v záväzkoch, platby vyplývajúce zo záväzkov už skôr mobilizovaných prostredníctvom nástroja flexibility možno započítať len nad rámec stropov;

6.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

7.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 190, 17.7.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 261, 7.10.2015.
(4) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2015, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/2248.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia