Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2253(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0290/2015

Ingivna texter :

A8-0290/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/10/2015 - 15.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0354

Antagna texter
PDF 251kWORD 64k
Onsdagen den 14 oktober 2015 - Bryssel
Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan
P8_TA(2015)0354A8-0290/2015
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 14 oktober 2015 om förslaget till Europaparlamentet och rådets beslut om tagande i anspråk av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan, i enlighet med punkt 12 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0486 – C8-0292/2015),

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, slutgiltigt antagen den 17 december 2014(1),

–  med beaktande av ändringsbudget nr 1/2015, slutgiltigt antagen den 28 april 2015(2),

–  med beaktande av ändringsbudgetarna nr 2/2015, nr 3/2015, nr 4/2015 och nr 5/2015, slutgiltigt antagna den 7 juli 2015(3),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 7/2015 som kommissionen antog den 30 september 2015 (COM(2015)0485),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(4), särskilt artikel 11,

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) 2015/623 av den 21 april 2015 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(5),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(6), särskilt punkt 12,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0290/2015), och av följande skäl:

A.  Efter att alla möjligheter att omfördela anslagen under rubrik 3 har undersökts förefaller det vara nödvändigt att utnyttja flexibilitetsmekanismen för åtagandebemyndiganden.

B.  Kommissionen har föreslagit att flexibilitetsmekanismen ska utnyttjas utöver taket för den fleråriga budgetramen för att komplettera finansieringen från Europeiska unionens allmänna budget för 2015 med ett belopp på 66,1 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden för att finansiera åtgärder för att hantera flykting- och migrationskrisen.

1.  Europaparlamentet noterar att taket för 2015 i rubrik 3 inte räcker till för att på ett tillfredsställande sätt finansiera viktiga och brådskande prioriteringar för unionen.

2.  Europaparlamentet samtycker därför till att flexibilitetsinstrumentet utnyttjas till ett belopp på 66,1 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden.

3.  Europaparlamentet samtycker dessutom till förslaget att anslå motsvarande belopp i betalningsbemyndiganden, dvs. 52,9 miljoner EUR under 2016 och 13,2 miljoner EUR under 2017.

4.  Europaparlamentet påminner om att utnyttjandet av detta instrument, enligt punkt 11 i förordningen om den fleråriga budgetramen, på nytt visar på att unionens budget måste vara mer flexibel.

5.  Europaparlamentet upprepar sin väletablerade åsikt att betalningar som härrör från åtagandebemyndiganden som tidigare tagits i anspråk via flexibilitetsmekanismen endast kan beaktas utöver betalningstaken. Detta påverkar inte möjligheten att för särskilda budgetposter utnyttja betalningsbemyndiganden via flexibilitetsmekanismen, utan att åtagandebemyndiganden först tagits i anspråk.

6.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 69, 13.3.2015, s. 1.
(2) EUT L 190, 17.7.2015, s. 1.
(3) EUT L 261, 7.10.2015.
(4) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) EUT L 103, 22.4.2015, s. 1.
(6) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om tagande i anspråk av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2015/2248.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy