Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2252(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0289/2015

Внесени текстове :

A8-0289/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/10/2015 - 15.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0355

Приети текстове
PDF 478kWORD 82k
Сряда, 14 октомври 2015 г. - Брюксел
Проект на коригиращ бюджет № 7/2015: Овладяване на кризата с бежанците: неотложни бюджетни мерки съгласно европейската програма за миграцията
P8_TA(2015)0355A8-0289/2015

Резолюция на Европейския парламент от 14 октомври 2015 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 7/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година, Овладяване на кризата с бежанците: неотложни бюджетни мерки съгласно европейската програма за миграцията (12511/2015 – C8‑0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приет окончателно на 17 декември 2014 г.(2),

—  като взе предвид коригиращ бюджет № 1/2015, приет окончателно на 28 април 2015 г.(3),

—  като взе предвид коригиращи бюджети № 2/2015, № 3/2015, № 4/2015 и № 5/2015, приети окончателно на 7 юли 2015 г.(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(5),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) 2015/623 на Съвета от 21 април 2015 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(6),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(7),

—  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(8),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 7/2015, приет от Комисията на 30 септември 2015 г. (COM(2015)0485),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 7/2015, приета от Съвета на 8 октомври 2015 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (12511/2015 – C8-0297/2015),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета от 23 септември 2015 г., озаглавено „Управление на кризата с бежанците: незабавни оперативни, бюджетни и правни мерки по линия на Европейската програма за миграцията“ (COM(2015)0490),

—  като взе предвид писмото на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0289/2015),

A.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 7/2015 има за цел да увеличи ресурсите на Съюза за справяне с настоящата криза с бежанците и мигрантите, като по този начин се преодолее настоящият недостиг на средства както във функция 3, така и във функция 4;

Б.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 7/2015 предвижда увеличение на спешната помощ, отпускана по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), на обща стойност 100 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения, като същевременно поддържа необходимите ресурси и други програми, финансирани от ФУМИ;

В.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 7/2015 освен това предвижда увеличение на броя на длъжностите за Frontex, Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и Европол. с общо 120, както и съответните бюджетни кредити за заплати до края на годината в размер на 1,3 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания;

Г.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 7/2015 също така предвижда допълнително финансиране за Европейския инструмент за съседство в размер на общо 300 милиона евро;

Д.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 7/2015 освен това предоставя чрез преразпределение на средства увеличение на бюджетните кредити за плащания за хуманитарна помощ в размер на 55,7 милиона евро;

Е.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 7/2015 е придружен от предложение за решение относно мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията (COM(2015)0486) за сума в размер на 66,1 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения;

Ж.  като има предвид, че увеличаването на броя на бежанците и мигрантите не можеше да се предвиди при приемането на действащата многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. и не може да се счита за временно явление, като следователно налага дългосрочни решения, които трябва да бъдат разгледани в рамките на предстоящите годишни бюджетни процедури и преразглеждането на многогодишната финансова рамка;

1.  Отбелязва проект на коригиращ бюджет № 7/2015 във вида, в който е представен от Комисията, както и позицията на Съвета по него;

2.  Приветства бързата реакция на Комисията по отношение на настоящата криза с бежанците; изтъква отново готовността на Европейския парламент да действа своевременно, в съответствие с бюджетните си отговорности; посочва, че предложените мерки трябва да бъдат съчетани с инициативи, насочени към преодоляване на първопричините за кризата с миграцията и бежанците;

3.  Изразява убеждение, че Съюзът трябва да направи повече за справяне с настоящата криза с миграцията и бежанците, както и да спомогне за стабилизирането на страните на произход и да подпомогне страните на транзитно преминаване, тъй като предложените мерки със сигурност няма да бъдат достатъчни, като се има предвид общият брой на лицата, които търсят закрила в Съюза; призовава Комисията да представи дългосрочен финансов план в отговор на кризата с миграцията и бежанците, в това число издирвателни и спасителни операции, и да предложи преразглеждане на многогодишната финансова рамка по съответен начин;

4.  Приветства готовността на всички институции, предвид очевидната и неотложна необходимост, за увеличаване на бюджетните кредити, свързани с миграцията и предоставянето на убежище, както и на бюджетните кредити за инструментите в областта на външната политика, когато става въпрос за справяне с първопричините за кризата с миграцията и бежанците;

5.  Приветства ангажимента, поет от държавите членки по време на неофициалната среща на Европейския съвет на 23 септември 2015 г., за мобилизиране на 1 милиард евро, което представлява реакция във връзка с хуманитарното положение на мигрантите и бежанците; призовава държавите членки да продължат да изпълняват и да увеличат своя ангажимент за предоставяне на необходимите финансови средства и през идните години;

6.  Припомня, че този въпрос трябва да бъде разгледан на първо място в бюджета за 2016 г. и призовава Съвета да съчетае, в рамките на помирителната процедура, своето обещание със съответно финансиране;

7.  Настоятелно призовава по тази причина Съвета да даде съгласие от самото начало за адекватен бюджет за 2016 г., включително за функции 3 и 4, което ще осигури достатъчно бюджетни кредити за управление на текущата криза с бежанците и миграцията;

8.  Напомня на Комисията и на Съвета за неотдавнашното споразумение относно план за плащанията, чиято цел е да изведе бюджета на Съюза отново на устойчив път; отбелязва, че Комисията не предложи никакви допълнителни общи бюджетни кредити за плащания в бюджета за 2015 г., а прибягна до преразпределяне на вече налични ресурси; подчертава, че това би могло да подложи на натиск бюджетните кредити за плащания през 2016 г., които може да не са достатъчни, за да се посрещнат действителните нужди на финансовите програми във всички функции;

9.  Поради това очаква от Комисията да предложи в своето писмо за внасяне на корекции 2/2016 подходящо увеличение на бюджетните кредити за плащания, съответстващо на поетите задължения;

10.  Подчертава, че ако през настоящата година са необходими допълнителни увеличения за справяне с кризата с миграцията и бежанците, Парламентът ще бъде готов да приеме да се прибегне отново до разпоредбите за гъвкавост, предвидени в многогодишната финансова рамка;

11.  Приветства допълнителните 120 длъжности в щатното разписание за агенциите и очаква това решение да окаже влияние също така върху бюджета за 2016 г., както и върху бюджетите за следващите години; настоятелно призовава Комисията да предостави, преди бюджетната помирителна процедура, актуализирана и консолидирана информация относно нуждите на агенциите; призовава Комисията да предложи средносрочна и дългосрочна стратегия за действията на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи: цели, мисии, координация, развитие на „горещи точки“ и финансови ресурси;

12.  Счита, че EASO следва да получи повече персонал, отколкото е предложено от Комисията, тъй като на службата е възложено да поеме ключова роля в прилагането на Общата европейска система за убежище, например оказване на помощ при обработката на искания за убежище и при усилията за преместване;

13.  Потвърждава готовността си да приеме възможно най-бързо, предвид неотложния характер на ситуацията, проекта на коригиращ бюджет № 7/2015 във вида, в който е представен от Комисията; изтъква, че като се има предвид неотложният характер на ситуацията, Европейският парламент разполагаше с ограничено време да оформи своята позиция по коригиращия бюджет;

14.  Одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 7/2015;

15.  Възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 7/2015 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

16.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 69, 13.3.2015 г., стр. 1.
(3) ОВ L 190, 17.7.2015 г., стр. 1.
(4) OВ L 261, 7.10.2015 г.
(5) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(6) ОВ L 103, 22.4.2015 г., стр. 1.
(7) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(8) ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

Правна информация - Политика за поверителност