Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2252(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0289/2015

Indgivne tekster :

A8-0289/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/10/2015 - 15.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0355

Vedtagne tekster
PDF 259kWORD 69k
Onsdag den 14. oktober 2015 - Bruxelles Endelig udgave
Forslag til ændringsbudget nr. 7/2015: Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration
P8_TA(2015)0355A8-0289/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 14. oktober 2015 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2015 for regnskabsåret 2015, Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration (12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, endeligt vedtaget den 17. december 2014(2),

–  der henviser til ændringsbudget nr. 1/2015, endeligt vedtaget den 28. april 2015(3),

–  der henviser til ændringsbudget nr. 2/2015, nr. 3/2015, nr. 4/2015 og nr. 5/2015, endeligt vedtaget af Kommissionen den 7. juli 2015(4),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(5),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/623 af 21. april 2015 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(6),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(7),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(8),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 7/2015, vedtaget af Kommissionen den 30. september 2015 (COM(2015)0485),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 7/2015, vedtaget af Rådet den 8. oktober 2015 og fremsendt til Europa-Parlamentet den følgende dag (12511/2015 – C8-0297/2015),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. september 2015 til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om styring af flygtningekrisen: Øjeblikkelige operationelle, budgetmæssige og juridiske tiltag i henhold til den europæiske migrationsdagsorden (COM(2015)0490),

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0289/2015),

A.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 7/2015 har til formål at øge EU's ressourcer til at håndtere den nuværende flygtninge- og migrationskrise og dermed rette op på den nuværende underfinansiering i udgiftsområde 3 og 4;

B.  der henviser til, at ændringsbudget nr. 7/2015 udgør en forhøjelse af den nødhjælp, der ydes inden for rammerne af Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) og Fonden for Intern Sikkerhed (ISF) med et samlet beløb på 100 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger, samtidig med at de nødvendige ressourcer opretholdes, og andre programmer finansieret under AMIF;

C.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 7/2015 desuden foreskriver en forøgelse af antallet af stillinger til Frontex, Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) og Europol på samlet 120 stillinger samt de tilsvarende bevillinger til lønninger indtil årets udgang på 1,3 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger;

D.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 7/2015 også giver mulighed for yderligere midler til det europæiske naboskabsinstrument for samlet 300 mio. EUR;

E.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 7/2015 endvidere indeholder en forøgelse af betalingsbevillinger til humanitær bistand på 55,7 mio. EUR gennem omfordeling;

F.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 7/2015 ledsages af et forslag til en afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration (COM(2015)0486) for 66,1 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger

G.  der henviser til, at stigningen i antallet af flygtninge og migranter ikke kunne forudses, da den nuværende flerårige finansielle ramme for 2014-2020 blev vedtaget, og at det ikke kan anses for et midlertidigt fænomen og kræver derfor langsigtede løsninger, der skal behandles i de kommende årlige budgetprocedurer og revisionen af den flerårige finansielle ramme;

1.  tager forslaget til ændringsbudget nr. 7/2015 som forelagt af Kommissionen samt Rådets holdning hertil til efterretning;

2.  glæder sig over Kommissionens hurtige reaktion for at behandle den nuværende flygtningekrise; gentager sin parathed til at handle rettidigt i overensstemmelse med sit budgetansvar; påpeger, at de foreslåede foranstaltninger skal kobles sammen med initiativer, der har til formål at behandle hovedårsagerne til migrations- og flygtningekrisen;

3.  er overbevist om, at Unionen bør gøre mere for at behandle den nuværende migrations- og flygtningekrise og hjælpe at stabilisere hjemlande og bistå transitlande, idet de foreslåede foranstaltninger bestemt ikke vil være tilstrækkelige som følge af det samlede antal af personer, som søger beskyttelse i Unionen; opfordrer Kommissionen til at forelægge en langsigtet finansieringsplan for at reagere på migrations- og flygtningekrisen, herunder eftersøgnings- og redningsoperationer og foreslå en tilsvarende revision af den flerårige finansielle ramme;

4.  glæder sig over alle institutionernes vilje til at øge budgetbevillingerne til migration og asyl som følge af det åbenlyse og presserende behov samt til udenrigspolitiske instrumenter for at bidrage til at behandle hovedårsagerne til migrations- og flygtningekrisen;

5.  glæder sig over det tilsagn, som medlemsstaterne gav på det Det Europæiske Råds uformelle møde den 23. september 2015 om at mobilisere 1 mia. EUR som reaktion på den humanitære situation i forbindelse med migrations- og flygtningekrisen; opfordrer medlemsstaterne til at udvide og øge deres forpligtelse til også i de kommende år at tilvejebringe de nødvendige midler;

6.  minder om, at dette spørgsmål primært skal behandles i 2016-budgettet, og opfordrer Rådet til at bringe sine ord i overensstemmelse med den nødvendige finansiering i forligsfasen;

7.  opfordrer derfor indtrængende Rådet til fra starten at blive enig om et tilstrækkeligt 2016-budget, navnlig til udgiftsområde 3 og 4, der vil tilvejebringe tilstrækkelige bevillinger, der er nødvendige for at håndtere den nuværende flygtninge- og migrationskrise;

8.  minder Kommissionen og Rådet om den nylige aftale om en betalingsplan, der har til formål at bringe Unionens budget tilbage på et holdbart leje; bemærker, at Kommissionen ikke foreslog nogen yderligere samlede betalingsbevillinger i 2015-budgettet, men vender tilbage til omfordeling af alle eksisterende midler; understreger, at dette kunne øge presset på betalingsbevillinger i 2016, som sandsynligvis ikke vil være tilstrækkelige til at imødekomme de faktiske behov i de finansielle programmer på tværs af udgiftsområder;

9.  forventer derfor, at Kommissionen forelægger sin ændringsskrivelse nr. 2/2016 med en tilstrækkelig stigning i betalingsbevillinger, der svarer til de indgåede forpligtelser;

10.  understreger, at hvis det skulle være nødvendigt med yderligere stigninger i løbet af indeværende år for at behandle migrations- og flygtningekrise, vil Parlamentet være rede til at acceptere en yderligere anvendelse fleksibilitetsbestemmelserne i den flerårige finansielle ramme;

11.  glæder sig over de yderligere 120 stillinger i stillingsfortegnelsen til agenturerne og forventer, at denne afgørelse også indvirker på 2016-budgettet samt budgetterne for de kommende år; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge opdaterede og konsoliderede oplysninger om agenturernes behov inden budgetforliget; opfordrer Kommissionen til at foreslå en strategi på mellemlangt og langt sigt for aktionerne i agenturerne for retlige og indre anliggender: mål, missioner, koordinering, udvikling af hotspots og finansielle midler;

12.  mener, at der bør afsættes flere stillinger til EASO, end Kommissionen har foreslået, da den har fået til opgave at spille en central rolle i den fælles europæiske asylordning som f.eks. bistand ved behandlingen af asylansøgninger og ved omfordelingen;

13.  bekræfter sin vilje til at vedtage ændringsbudget nr. 7/2015 som forelagt af Kommissionen snarest muligt som følge af situationens presserende karakter; påpeger, at som følge af situationens presserende karakter havde Parlamentet begrænset tid til at udarbejde sin holdning til dette ændringsbudget;

14.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 7/2015;

15.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 7/2015 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 69 af 13.3.2015, s. 1.
(3) EUT L 190 af 17.7.2015, s. 1.
(4) EUT L 261 af 7.10.2015.
(5) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(6) EUT L 103 af 22.4.2015, s. 1.
(7) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(8) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik