Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2252(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0289/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0289/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/10/2015 - 15.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0355

Hyväksytyt tekstit
PDF 248kWORD 70k
Keskiviikko 14. lokakuuta 2015 - Bryssel
Lisätalousarvioesitys nro 7/2015: Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvat välittömät taloudelliset toimenpiteet
P8_TA(2015)0355A8-0289/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. lokakuuta 2015 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2015 varainhoitovuodeksi 2015, pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvat välittömät taloudelliset toimenpiteet (12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2015(2),

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2015 lopullisesti hyväksytyn lisätalousarvion nro 1/2015(3),

–  ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2015 lopullisesti hyväksytyt lisätalousarviot nro 2/2015, nro 3/2015, nro 4/2015 ja nro 5/2015(4),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(5),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta 21. huhtikuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/623(6),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(7),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom(8),

–  ottaa huomioon komission 30. syyskuuta 2015 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 7/2015 (COM(2015)0485),

–  ottaa huomioon neuvoston 8. lokakuuta 2015 vahvistaman ja seuraavana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 7/2015 (12511/2015 – C8-0297/2015),

–  ottaa huomioon komission 23. syyskuuta 2015 Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle antaman tiedonannon ”Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvat välittömät operatiiviset, taloudelliset ja lainsäädäntötoimenpiteet” (COM(2015)0490),

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0289/2015),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 7/2015 tarkoituksena on lisätä unionin resursseja nykyisen pakolais- ja muuttoliikekriisin käsittelemiseksi ja puuttua tässä yhteydessä otsakkeiden 3 ja 4 rahoitusvajeeseen;

B.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksellä nro 7/2015 lisätään turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta ja sisäisen turvallisuuden rahastosta annettavaa hätäapua yhteensä 100 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina säilyttäen tarvittavat resurssit ja lisätään muiden turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta rahoitettavien ohjelmien määrärahoja;

C.  ottaa huomioon, että lisäksi lisätalousarvioesityksellä nro 7/2015 lisätään Frontexin, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston ja Europolin henkilöstötaulukoiden toimien määrää yhteensä 120:llä sekä palkkoihin vuoden loppuun mennessä tarkoitettuja vastaavia määrärahoja 1,3 miljoonalla eurolla maksusitoumus- ja maksumäärärahoina;

D.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksellä nro 7/2015 osoitetaan lisärahoitusta myös Euroopan naapuruusvälineeseen yhteensä 300 miljoonaa euroa;

E.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksellä nro 7/2015 lisätään myös humanitaarisen avun maksumäärärahoja 55,7 miljoonaa euroa kohdentamalla määrärahoja uudelleen;

F.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesitykseen nro 7/2015 liittyy ehdotus päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta Euroopan muuttoliikeagendan mukaisia välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten (COM(2015)0486) ja että varoja on tarkoitus ottaa käyttöön 66,1 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina;

G.  ottaa huomioon, että pakolaisten ja muuttajien määrän kasvu ei ollut ennakoitavissa vuosia 2014–2020 koskevaa nykyistä monivuotista rahoituskehystä vahvistettaessa eikä sitä voi pitää väliaikaisena ilmiönä, joten tilanne vaatii pidemmän aikavälin ratkaisuja, joita on käsiteltävä tulevissa vuotuisissa talousarviomenettelyissä ja monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisen yhteydessä;

1.  panee merkille komission antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 7/2015 ja neuvoston kannan siihen;

2.  pitää myönteisenä komission nopeaa vastausta nykyiseen pakolaiskriisiin; toteaa jälleen olevansa valmis toimimaan hyvissä ajoin talousarvioon liittyvien velvollisuuksiensa mukaisesti; huomauttaa, että ehdotettuihin toimiin on liitettävä aloitteita muuttoliike- ja pakolaiskriisin perimmäisten syiden käsittelemiseksi;

3.  on ehdottomasti sitä mieltä, että unionin on puututtava pontevammin nykyiseen muuttoliike- ja pakolaiskriisiin ja autettava vakauttamaan alkuperämaita sekä avustettava kauttakulkumaita, sillä ehdotetut toimet eivät missään tapauksessa ole riittäviä unionista turvaa etsivien henkilöiden kokonaislukumäärän vuoksi; kehottaa komissiota esittämään muuttoliike- ja pakolaiskriisiin vastaamiseksi pitkän aikavälin rahoitussuunnitelman, joka sisältää etsintä- ja pelastusoperaatiot, sekä ehdottamaan monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista kyseisen suunnitelman mukaisesti;

4.  on tyytyväinen kaikkien toimielinten halukkuuteen lisätä muuttoliikkeeseen ja turvapaikka-asioihin liittyviä talousarviomäärärahoja ilmeisen ja kiireelliseen tarpeen vuoksi sekä ulkoisten toimien välineiden määrärahoja, jotta voidaan auttaa puuttumaan muuttoliike- ja pakolaiskriisin perimmäisiin syihin;

5.  suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden 23. syyskuuta 2015 pidetyssä epävirallisessa Eurooppa-neuvoston kokouksessa antamaan sitoumukseen ottaa käyttöön miljardi euroa, jotta voidaan vastata muuttajien ja pakolaisten humanitaariseen tilanteeseen; kehottaa jäsenvaltioita laajentamaan ja kasvattamaan sitoumustaan, jotta tarvittavat varat voidaan tarjota myös tulevina vuosina;

6.  muistuttaa, että tätä kysymystä on käsiteltävä ensisijaisesti vuoden 2016 talousarviossa, ja kehottaa neuvostoa huolehtimaan talousarviosovittelussa siitä, että rahoitus vastaa neuvoston ilmaisemia aikomuksia;

7.  kehottaa neuvostoa näin ollen hyväksymään alusta lähtien vuodeksi 2016 riittävän talousarvion, otsakkeet 3 ja 4 mukaan lukien, jotta käytettävissä on riittävät määrärahat nykyisen muuttoliike- ja pakolaiskriisin hallitsemiseksi;

8.  muistuttaa komissiota ja neuvostoa äskettäisestä sopimuksesta, joka koskee maksusuunnitelmaa unionin talousarvion saattamiseksi takaisin kestävälle perustalle; panee merkille, että komissio ei ole ehdottanut lainkaan lisäystä vuoden 2015 talousarvion maksumäärärahojen kokonaismäärään vaan kohdensi uudelleen jo käytettävissä olevia resursseja; korostaa, että tämä saattaa lisätä maksumäärärahoihin vuonna 2016 kohdistuvaa rasitetta, koska ne eivät ehkä riitä kattamaan kaikkien otsakkeiden rahoitusohjelmien tarpeita;

9.  edellyttää siksi komission antavan oikaisukirjelmän nro 2/2016, jolla lisätään maksumäärärahoja asianmukaisesti siten, että ne vastaavat tehtyjä sitoumuksia;

10.  korostaa, että jos kuluvan vuoden aikana tarvitaan uusia määrärahalisäyksiä muuttoliike- ja pakolaiskriisiin vastaamiseksi, parlamentti on valmis hyväksymään monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyvien joustavuussäännösten käyttämisen toistamiseen;

11.  suhtautuu myönteisesti 120 uuden toimen ottamiseen erillisvirastojen henkilöstötaulukoihin ja odottaa tämän päätöksen vaikuttavan myös vuoden 2016 talousarvioon sekä tulevien vuosien talousarvioihin; kehottaa komissiota antamaan ajantasaistetut ja konsolidoidut tiedot erillisvirastojen tarpeista ennen talousarviosovittelua; pyytää komissiota ehdottamaan oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen toimille keskipitkän ja pitkän aikavälin strategiaa, joka kattaa tavoitteet, tehtävät, koordinoinnin, järjestelykeskusten suunnittelun sekä rahoitusresurssit;

12.  katsoo, että turvapaikka-asioiden tukiviraston olisi saatava enemmän henkilöstöä kuin komissio ehdottaa, koska sille on annettu tehtäväksi keskeisessä roolissa toimiminen Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän toteutuksessa, mihin kuuluu avustaminen turvapaikkahakemusten käsittelyssä ja siirtotoimissa;

13.  vahvistaa olevansa valmis hyväksymään komission esittämän lisätalousarvioesityksen nro 7/2015 mahdollisimman pian tilanteen kiireellisyyden vuoksi; huomauttaa, että tilanteen kiireellisyyden vuoksi parlamentti on lyhentänyt aikaa, jonka kuluessa se laatii kantansa tähän lisätalousarvioesitykseen;

14.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 7/2015;

15.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 7/2015 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)EUVL L 69, 13.3.2015, s. 1.
(3)EUVL L 190, 17.7.2015, s. 1.
(4)EUVL L 261, 7.10.2015.
(5)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(6)EUVL L 103, 22.4.2015, s. 1.
(7)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(8)EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö