Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2252(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0289/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0289/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/10/2015 - 15.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0355

Usvojeni tekstovi
PDF 329kWORD 79k
Srijeda, 14. listopada 2015. - Bruxelles
Nacrt izmjene proračuna br. 7/2015.: Upravljanje izbjegličkom krizom: hitne proračunske mjere u okviru Europskog migracijskog programa
P8_TA(2015)0355A8-0289/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. listopada 2015. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015., Upravljanje izbjegličkom krizom: hitne proračunske mjere u okviru Europskog migracijskog programa (12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015., konačno donesen 17. prosinca 2014.(2),

–  uzimajući u obzir izmjenu proračuna br. 1/2015, konačno donesenu 28. travnja 2015.(3),

–  uzimajući u obzir izmjene proračuna br. 2/2015, br. 3/2015, br. 4/2015 i br. 5/2015 u obliku u kojem su konačno donesene 7. srpnja 2015.(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) 2015/623 od 21. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(6),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(7),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(8),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 7/2015, koji je Komisija donijela 30. rujna 2015. (COM(2015)0485),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2015 koje je Vijeće usvojilo 8. listopada 2015. i proslijedilo Europskom parlamentu idući dan (12511/2015 – C8-0297/2015),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu, Europskom Vijeću i Vijeću do 23. rujna 2015. naslovljenu „Upravljanje izbjegličkom krizom: hitne operativne, proračunske i pravne mjere Europskog migracijskog programa” (COM(2015)0490),

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0289/2015),

A.  budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 7/2015 želi ojačati resurse Unije za odgovor na trenutačnu izbjegličku i migracijsku krizu čime se rješava trenutačno nedovoljno izdvajanje sredstava u naslovu 3. kao i u naslovu 4.;

B.  budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 7/2015 određuje povećanje hitne financijske pomoći u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI) i Fonda za unutarnju sigurnost u ukupnom iznosu od 100 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, istodobno zadržavajući potrebne resurse i druge programe koje financira FAMI;

C.  budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 7/2015 nadalje određuje povećanje broja radnih mjesta za Frontex, Europski potporni ured za azil (EASO) i Europol za ukupno 120 radnih mjesta kao i povezanih odobrenih sredstava za plaće do kraja godine od 1,3 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja;

D.  budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 7/2015 također određuje dodatno financiranje Europskog instrumenta za susjedstvo u ukupnom iznosu od 300 milijuna EUR;

E.  budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 7/2015 nadalje povećavaju odobrena sredstva za plaćanja za humanitarnu pomoć prenamjenom u iznosu od 55,7 milijuna EUR;

F.  budući da je nacrt izmjene proračuna br. 7/2015 popraćen prijedlogom odluke o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za hitne proračunske mjere Europskog migracijskog programa (COM(2015)0486) u iznosu od 66,1 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza;

G.  budući da se porast broja izbjeglica i migranata nije mogao predvidjeti pri donošenju trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. i ne može se smatrati privremenom pojavom te stoga zahtijeva dugoročnija rješenja koja se moraju obraditi u nadolazećim godišnjim proračunskim postupcima i reviziji višegodišnjeg financijskog okvira;

1.  prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 7/2015 koji je podnijela Komisija i stajalište Vijeća o njemu;

2.  pozdravlja brzu reakciju Komisije u rješavanju trenutačne izbjegličke krize; ponavlja da je Europski parlament spreman pravodobno djelovati u skladu sa svojim proračunskim obvezama; ističe da se predložene mjere moraju kombinirati s inicijativama čiji je cilj riješiti ključne uzroke migracijske i izbjegličke krize;

3.  uvjeren je da Unija mora učiniti više kako bi odgovorila na trenutačnu migracijsku i izbjegličku krizu te pomogla pri stabilizaciji zemalja porijekla i pružila pomoć tranzitnim zemljama jer predložene mjere sigurno neće biti dovoljne uzimajući u obzir ukupan broj osoba koje traže zaštitu u Uniji; poziva Komisiju da predstavi dugoročan financijski plan kako bi odgovorila na migracijsku i izbjegličku krizu, uključujući operacije traganja i spašavanja, te da u skladu s time predloži reviziju višegodišnjeg financijskog okvira;

4.  pozdravlja spremnost svih institucija da povećaju odobrena proračunska sredstva povezana s migracijom i azilom, uzimajući u obzir očitu i hitnu potrebu, kao i da upotrijebe instrumente vanjske politike da pomognu u rješavanju ključnih uzroka migracijske i izbjegličke krize;

5.  pozdravlja obvezu država članica preuzetu prilikom neslužbenog Europskog vijeća 23. rujna 2015. u pogledu mobiliziranja 1 milijarde EUR kao odgovor na humanitarnu situaciju migranata i izbjeglica; poziva države članice da prošire i povećaju svoj angažman u pružanju potrebnih financijskih sredstava i u nadolazećim godinama;

6.  podsjeća na to da se ovo pitanje treba prvenstveno rješavati u proračunu za 2016. te poziva Vijeće da ispuni svoje obećanje i pruži odgovarajuće financiranje prilikom mirenja;

7.  stoga potiče Vijeće da se od samog početka složi s primjerenim proračunom za 2016., uključujući naslove 3. i 4., čime će se osigurati dovoljna odobrena sredstva potrebna za upravljanje trenutačnom izbjegličkom i migracijskom krizom;

8.  podsjeća Komisiju i Vijeće na nedavni dogovor u pogledu plana plaćanja kojim se nastoji proračun Unije ponovno učiniti održivim; napominje da Komisija nije predložila nikakvo dodatno povećanje ukupnih odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu za 2015. nego je prenamijenila već postojeće resurse; naglašava da bi to moglo povećati teret na odobrena sredstva za plaćanja u 2016. što možda neće biti dovoljno za ispunjavanje stvarnih potreba financijskih programa u različitim naslovima;

9.  stoga očekuje od Komisije da u svojem pismu izmjene 2/2016 utvrdi odgovarajuće povećanje odobrenih sredstava za plaćanja koje će odgovarati preuzetim obvezama;

10.  naglašava da će, ako za odgovaranje na migracijsku i izbjegličku krizu budu potrebna dodatna povećanja tijekom ove godine, Parlament biti spreman prihvatiti daljnju upotrebu odredbi o fleksibilnosti predviđenih u višegodišnjem financijskom okviru;

11.  pozdravlja 120 dodatnih radnih mjesta u planu radnih mjesta za agencije i očekuje da će ta odluka također utjecati na proračun za 2016. kao i na proračune u nadolazećim godinama; potiče Komisiju da prosljeđuje ažurirane i konsolidirane podatke o potrebama agencija prije mirenja u proračunskom postupku; poziva Komisiju da predloži srednjoročnu i dugoročnu strategiju za djelovanje agencija za pravosuđe i unutarnje poslove: ciljeve, zadaće, koordinaciju, razvoj žarišta te financijske resurse;

12.  vjeruje da EASO treba dobiti više osoblja nego što je predložila Komisija, s obzirom na to da mu je zadatak preuzeti ključnu ulogu u provedbi zajedničkog europskog sustava azila, između ostalog pružiti pomoć u obradi zahtjeva za azil i premještanju;

13.  potvrđuje da je zbog hitnosti situacije spreman čim prije usvojiti nacrt izmjene proračuna br. 7/2015 kako ga je predstavila Komisija; ističe da je Parlament zbog hitnosti situacije imao ograničeno vrijeme da oblikuje svoje stajalište o ovoj izmjeni proračuna;

14.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2015;

15.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 7/2015 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu i nacionalnim parlamentima.

(1)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2)SL L 69, 13.3.2015., str. 1.
(3)SL L 190, 17.7.2015., str. 1.
(4)SL L 261, 7.10.2015.
(5)SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(6)SL L 103, 22.4.2015., str. 1.
(7)SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(8)SL L 163, 23.6.2007., str. 17.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti