Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2252(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0289/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0289/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 14/10/2015 - 15.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0355

Pieņemtie teksti
PDF 408kWORD 78k
Trešdiena, 2015. gada 14. oktobris - Brisele
2015.gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 7 projekts: bēgļu krīzes pārvaldība — steidzami budžeta pasākumi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā
P8_TA(2015)0355A8-0289/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 14. oktobra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 7/2015 projektu “Bēgļu krīzes pārvaldība: steidzami budžeta pasākumi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā“ (12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2014. gada 17. decembrī(2),

–  ņemot vērā budžeta grozījumu Nr. 1/2015, ko galīgajā variantā pieņēma 2015. gada 28. aprīlī(3),

–  ņemot vērā budžeta grozījumus Nr. 2/2015, Nr. 3/2015, Nr. 4/2015 un Nr. 5/2015, kurus galīgajā variantā pieņēma 2015. gada 7. jūlijā(4),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(5),

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 21. aprīļa Regulu (ES, Euratom) Nr. 2015/623, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(6),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembrī pieņemto Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(7),

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu(8),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 7/2015 projektu, ko Komisija pieņēma 2015. gada 30. septembrī (COM(2015)0485),

–  ņemot vērā Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 7/2015 projektu, ko tā pieņēma 2015. gada 8. oktobrī un tajā pašā dienā nosūtīja Eiropas Parlamentam (12511/2015 – C8-0297/2015),

–  ņemot vērā Komisija 2015. gada 23. septembra paziņojumu Eiropas Parlamentam, Eiropadomei un Padomei „Bēgļu krīzes pārvaldība: tūlītēji operatīvie, budžeta un juridiskie pasākumi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā“ (COM(2015)0490),

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0289/2015),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 7/2015 projekta mērķis ir palielināt Savienības resursus, lai risinātu pašreizējo bēgļu un migrācijas krīzi, pievēršoties nepietiekamā finansējuma jautājumam 3. un 4. uzdevumu kategorijā;

B.  tā kā ar budžeta grozījuma Nr. 7/2015 projektu tiek nodrošināta lielāka ārkārtas palīdzība, ko sniedz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) un Iekšējās drošības fonda (ISF) ietvaros, kopsummā par EUR 100 miljoniem saistību apropriācijās, vienlaikus saglabājot nepieciešamos resursus, un vairāk līdzekļu arī pārējām AMIF finansētajām programmām;

C.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 7/2015 projektā turklāt paredzētas kopā 120 jaunas amata vietas Frontex, Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (EASO) un Eiropolā, kā arī palielinātas ar to saistītās apropriācijas, ar kurām sedz līdz gada beigām izmaksājamās algas, par EUR 1,3 miljoniem saistību un maksājumu apropriācijās;

D.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 7/2015 projektā arī ir paredzēts papildu finansējums Eiropas Kaimiņattiecību instrumentam kopsummā par EUR 300 miljoniem;

E.  tā kā ar budžeta grozījuma Nr. 7/2015 projektu vēl par EUR 55,7 miljoniem tiek palielinātas maksājumu apropriācijas humānajai palīdzībai, pārdalot līdzekļus;

F.  tā kā kopā ar budžeta grozījuma Nr. 7/2015 projektu ir iesniegts arī priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā (COM(2015)0486), kas paredz EUR 66,1 miljonu saistību apropriācijās;

G.  tā kā laikā, kad tika pieņemta pašreizējā daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam, nebija iespējams paredzēt bēgļu un migrantu skaita pieaugumu, ko nevar uzskatīt par pārejošu parādību, līdz ar to ir vajadzīgi ilgtermiņa risinājumi, kas ir jāņem vērā turpmākajās ikgadējās budžeta procedūrās un daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšanā,

1.  ņem vērā Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 7/2015 projektu un attiecīgo Padomes nostāju;

2.  atzinīgi vērtē Komisijas ātro reakciju uz pašreizējo bēgļu krīzi; atkārto, ka Eiropas Parlaments ir gatavs savlaicīgi pildīt savus budžeta lēmējiestādes pienākumus; norāda, ka ierosinātie pasākumi ir jāīsteno kopā ar iniciatīvām, kas paredz risināt migrācijas un bēgļu krīzes pamatcēloņus;

3.  pauž pārliecību, ka Savienībai ir jādara vairāk, lai risinātu pašreizējo migrācijas un bēgļu krīzi, palīdzētu stabilizēt migrantu un bēgļu izcelsmes valstis un palīdzētu tranzīta valstīm, jo ir skaidrs, ka ar ierosinātajiem pasākumiem vien būs par maz, ņemot vērā to, cik liels skaits cilvēku meklē patvērumu Savienībā; aicina Komisiju iesniegt ilgtermiņa finanšu plānu migrācijas un bēgļu krīzes risināšanai, tostarp meklēšanas un glābšanas operācijām, un attiecīgi ierosināt pārskatīt daudzgadu finanšu shēmu;

4.  atzinīgi vērtē visu iestāžu gatavību palielināt ar migrāciju un patvērumu saistītās budžeta apropriācijas, ņemot vērā skaidro un steidzamo nepieciešamību, kā arī finansējumu ārpolitikas instrumentiem, lai palīdzētu risināt migrācijas un bēgļu krīzes pamatcēloņus;

5.  atzinīgi vērtē 2015. gada 23. septembrī notikušajā neformālajā Eiropadomes sanāksmē pausto dalībvalstu apņemšanos mobilizēt EUR 1 miljardu, lai risinātu migrantu un bēgļu humanitāro situāciju; aicina dalībvalstis pagarināt un palielināt šo saistību termiņu un apjomu, lai vajadzīgo finansējumu nodrošinātu arī turpmākajos gados;

6.  atgādina, ka šis jautājums vispirms būtu jārisina 2016. gada budžetā, un aicina Padomi samierināšanas procedūrā savas apņemšanās pārvērst atbilstīgā finansējumā;

7.  tādēļ mudina Padomi jau no sākuma vienoties par pienācīgu 2016. gada budžetu, tostarp attiecībā uz 3. un 4. izdevumu kategoriju, kas paredzēs pietiekamas apropriācijas pašreizējās migrācijas un bēgļu krīzes risināšanai;

8.  atgādina Komisijai un Padomei par nesen panākto vienošanos attiecībā uz maksājumu plānu nolūkā atgriezt ES budžetu uz ilgtspējīga ceļa; norāda, ka Komisija neierosināja papildu maksājumu apropriācijas 2015. gada budžetā, bet tā vietā pārdalīja jau esošos resursus; uzsver, ka tas var palielināt spiedienu uz 2016. gada maksājumu apropriācijām, ar kurām var nepietikt, lai nodrošinātu visās budžeta kategorijās iekļauto finanšu programmu faktiskās vajadzības;

9.  tādēļ cer, ka Komisija grozījumu vēstulē Nr. 2/2016 ierosinās pienācīgi palielināt maksājumu apropriācijas atbilstīgi uzņemtajām saistībām;

10.  uzsver, ka gadījumā, ja kārtējā gada laikā būs nepieciešams papildu finansējums, lai risinātu migrācijas un bēgļu krīzi, Parlaments būs gatavs atbalstīt turpmāku elastības pasākumu mobilizāciju, kas paredzēts daudzgadu finanšu shēmā;

11.  atzinīgi vērtē papildu 120 amata vietu izveidi aģentūru štatu sarakstā un sagaida, ka šis lēmums ietekmēs arī 2016. gada un turpmāko gadu budžetu; mudina Komisiju sniegt atjauninātu un konsolidētu informāciju par aģentūru vajadzībām pirms budžeta samierināšanas procedūras norises; aicina Komisiju ierosināt vidēja termiņa un ilgtermiņa stratēģiju tieslietu un iekšlietu aģentūru darbībai: mērķus, misijas, koordināciju, „karsto punktu“ izveidi un finanšu resursus;

12.  uzskata, ka EASO būtu jāpiešķir vairāk par Komisijas priekšlikumā paredzētajām amata vietām, jo tam ir jāpilda galvenie uzdevumi Eiropas kopējās patvēruma politikas īstenošanā, piemēram, jāpalīdz patvēruma pieteikumu apstrādē un pārvietošanas pasākumos;

13.  ņemot vērā situācijas steidzamību, apstiprina gatavību pēc iespējas ātrāk pieņemt Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 7/2015 projektu; norāda, ka situācijas steidzamības dēļ Parlamentam bija ierobežots laiks, lai izstrādātu nostāju par šo budžeta grozījumu;

14.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 7/2015 projektu;

15.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 7/2015 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

16.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 69, 13.3.2015., 1. lpp.
(3) OV L 190, 17.7.2015., 1. lpp.
(4) OV L 261, 7.10.2015.
(5) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(6) OV L 103, 22.4.2015., 1. lpp.
(7) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(8) OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika