Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2252(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0289/2015

Ingediende teksten :

A8-0289/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/10/2015 - 15.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0355

Aangenomen teksten
PDF 257kWORD 70k
Woensdag 14 oktober 2015 - Brussel
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda
P8_TA(2015)0355A8-0289/2015

Resolutie van het Europees Parlement van 14 oktober 2015 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda (12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(1), met name artikel 41,

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, definitief vastgesteld op 17 december 2014(2),

–  gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2015, definitief vastgesteld op 28 april 2015(3),

–  gezien gewijzigde begroting nr. 2/2015, nr. 3/2015, nr. 4/2015 en nr. 5/2015, definitief vastgesteld op 7 juli 2015(4),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(5),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 2015/623 van de Raad van 21 april 2015 houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(6),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(7),

–  gezien Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen(8),

–  gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015, goedgekeurd door de Commissie op woensdag 30 september 2015 (COM(2015)0485),

–  gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015, vastgesteld door de Raad op 8 oktober 2015 en de volgende dag toegezonden aan het Europees Parlement (12511/2015 – C8-0297/2015),

–  gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad van 23 september 2015 getiteld "Aanpak van de vluchtelingencrisis: nu te nemen operationele, budgettaire en wetgevende maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda" (COM(2015)0490),

–  gezien de brief van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken,

–  gezien de artikelen 88 en 91 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0289/2015),

A.  overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015 dient ter versterking van de middelen van de EU voor de aanpak van de huidige vluchtelingen- en migrantencrisis, waarbij het gebrek aan financiering in de rubrieken 3 en 4 moet worden verholpen;

B.  overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015 inhoudt dat de noodhulp die wordt verstrekt uit hoofde van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) en het Fonds voor interne veiligheid wordt verhoogd met 100 miljoen EUR aan vastleggingskredieten, met handhaving van de nodige middelen en andere programma's gefinancierd uit het AMIF;

C.  overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015 daarnaast voorziet in een verhoging van het aantal posten voor Frontex, het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) en Europol met in totaal 120, alsmede in een verhoging van de daarmee verband houdende kredieten voor bezoldigingen tot aan het einde van het jaar met 1,3 miljoen EUR aan vastleggings- en betalingskredieten;

D.  overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015 tevens bijkomende financiering omvat voor het Europees Nabuurschapsinstrument van in totaal 300 miljoen EUR;

E.  overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015 bovendien een verhoging inhoudt van de betalingskredieten voor humanitaire hulp ter hoogte van 55,7 miljoen EUR, door middel van herschikking;

F.  overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015 vergezeld gaat van een voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda (COM(2015)0486) voor een bedrag van 66,1 miljoen EUR aan vastleggingskredieten;

G.  overwegende dat de toename van het aantal vluchtelingen en migranten niet te voorzien was toen het huidige meerjarig financieel kader 2014-2020 werd vastgesteld, en niet gezien kan worden als tijdelijk verschijnsel; overwegende dat derhalve oplossingen op langere termijn nodig zijn, die ontwikkeld moeten worden tijdens de komende jaarlijkse begrotingsprocedures en de herziening van het meerjarig financieel kader;

1.  neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015, zoals door de Commissie ingediend, en van het standpunt van de Raad daarover;

2.  verwelkomt de snelle reactie van de Commissie op de huidige vluchtelingencrisis; herhaalt dat het Europees Parlement bereid is tijdig op te treden, in overeenstemming met zijn budgettaire verantwoordelijkheden; wijst erop dat de voorgestelde maatregelen gepaard moeten gaan met initiatieven om de achterliggende oorzaken van de migratie- en vluchtelingencrisis aan te pakken;

3.  is ervan overtuigd dat de Unie meer inspanningen moet verrichten om de huidige migratie- en vluchtelingencrisis aan te pakken, de landen van herkomst bij te staan bij het stabiliseren van de situatie en de doorreislanden te ondersteunen, aangezien de voorgestelde maatregelen overduidelijk ontoereikend zullen zijn gezien het aantal mensen dat bescherming zoekt in de Unie; verzoekt de Commissie een financieel plan voor de lange termijn te presenteren naar aanleiding van de migratie- en vluchtelingencrisis, onder meer voor opsporings- en reddingsacties, en een overeenkomstige herziening voor te stellen van het meerjarig financieel kader;

4.  verwelkomt de bereidheid van alle instellingen om de begrotingskredieten voor migratie en asiel te verhogen, gezien de duidelijke en dringende noodzaak daarvan, alsmede voor instrumenten voor het buitenlands beleid om de achterliggende oorzaken van de migratie- en vluchtelingencrisis te helpen aanpakken;

5.  is ingenomen met de toezegging van de lidstaten, gedaan op de informele Europese Raad van 23 september 2015, om 1 miljard EUR beschikbaar te stellen naar aanleiding van de humanitaire situatie van migranten en vluchtelingen; roept de lidstaten op de toegezegde middelen voor de komende jaren uit te breiden en te verhogen;

6.  wijst er nogmaals op dat deze kwestie vooral aan bod moet komen in de begroting 2016 en roept de Raad op de daad bij het woord te voegen door bij de bemiddeling in te stemmen met de nodige financiering;

7.  dringt er daarom bij de Raad op aan om van meet af aan in te stemmen met een toereikende begroting 2016, ook voor de rubrieken 3 en 4, om afdoende kredieten te waarborgen voor de beheersing van de huidige vluchtelingen- en migratiecrisis;

8.  herinnert de Commissie en de Raad aan het recent gesloten akkoord inzake een betalingsplan om de begroting van de Unie weer op een duurzaam spoor te zetten; wijst erop dat de Commissie geen verhoging van de totale betalingskredieten op de begroting 2015 voorstelt, maar slechts opnieuw gebruik wil maken van herschikking van reeds bestaande middelen; benadrukt dat dit kan leiden tot een hogere druk op de betalingskredieten in 2016, die ontoereikend zouden kunnen zijn om tegemoet te komen aan de feitelijke behoeften van financiële programma's in de verschillende rubrieken;

9.  verzoekt de Commissie daarom in haar nota van wijzigingen 2/2016 een adequate verhoging van de betalingskredieten voor te stellen die overeenstemt met de aangegane verplichtingen;

10.  benadrukt dat indien in de loop van het jaar aanvullende middelen nodig zullen zijn met het oog op de aanpak van de migratie- en vluchtelingencrisis, het Parlement bereid zal zijn toestemming te verlenen voor de aanvullende gebruikmaking van de flexibiliteitsinstrumenten in het meerjarig financieel kader;

11.  verwelkomt de aanvullende 120 posten voor agentschappen en verwacht dat dit besluit ook gevolgen zal hebben voor de begroting 2016, alsmede voor de begrotingen van de daaropvolgende jaren; dringt er bij de Commissie op aan om vóór de begrotingsbemiddeling actuele en geconsolideerde informatie te verstrekken over de behoeften van de agentschappen; roept de Commissie op een strategie voor de middellange en lange termijn voor te stellen voor de volgende acties op het gebied van justitie en binnenlandse zaken: doelstellingen, missies, coördinatie, ontwikkeling van hotspots en financiële hulpbronnen;

12.  is van mening dat het EASO meer personeel moet krijgen dan de Commissie nu voorstelt, omdat het de opdracht krijgt een sleutelrol te spelen bij de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, bijvoorbeeld door te helpen bij de verwerking van asielaanvragen en bij de herplaatsingsinspanningen;

13.  bevestigt bereid te zijn ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015, als gepresenteerd door de Commissie, zo snel mogelijk goed te keuren, gezien de spoedeisendheid van de situatie; wijst erop dat het Parlement vanwege de spoedeisendheid van de situatie maar weinig tijd had voor het formuleren van zijn standpunt over deze gewijzigde begroting;

14.  keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015 goed;

15.  verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 7/2015 definitief is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

16.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Rekenkamer alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(2) PB L 69 van 13.3.2015, blz. 1.
(3) PB L 190 van 17.7.2015, blz. 1.
(4) PB L 261 van 7.10.2015.
(5) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(6) PB L 103 van 22.4.2015, blz. 1.
(7) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
(8) PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17.

Juridische mededeling - Privacybeleid