Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2252(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0289/2015

Teksty złożone :

A8-0289/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/10/2015 - 15.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0355

Teksty przyjęte
PDF 406kWORD 79k
Środa, 14 października 2015 r. - Bruksela
Projekt budżetu korygującego nr 7/2015 : Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: natychmiastowe środki budżetowe w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji
P8_TA(2015)0355A8-0289/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 7/2015 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 – Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: natychmiastowe środki budżetowe w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji (12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 17 grudnia 2014 r.(2),

–  uwzględniając budżet korygujący nr 1/2015, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 28 kwietnia 2015 r.(3),

–  uwzględniając budżety korygujące nr 2/2015, nr 3/2015, nr 4/2015 i nr 5/2015 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 7 lipca 2015 r.(4),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2015/623 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(6),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(7),

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(8),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 7/2015 przyjęty przez Komisję dnia 30 września 2015 r. (COM(2015)0485),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 7/2015 przyjęte przez Radę dnia 8 października 2015 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu następnego dnia (12511/2015 – C8-0297/2015),

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady z dnia 23 września 2015 r. pt. „Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: natychmiastowe środki operacyjne, budżetowe i prawne w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji” (COM(2015)0490),

–  uwzględniając pismo Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0289/2015),

A.  mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 7/2015 jest zwiększenie zasobów Unii w celu zareagowania na obecny kryzys uchodźczy i migracyjny, a tym samym uzupełnienie aktualnego niedoboru środków w działach 3 i 4;

B.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 7/2015 przewiduje zwiększenie nadzwyczajnej pomocy udzielanej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na łączną kwotę 100 mln EUR w środkach na zobowiązania, a jednocześnie utrzymanie niezbędnych zasobów i innych programów finansowanych z AMIF;

C.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 7/2015 przewiduje ponadto zwiększenie liczby stanowisk łącznie o 120 w agencji Frontex, Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) oraz Europolu oraz związane z tym zwiększenie środków na wynagrodzenia do końca roku w wysokości 1,3 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności;

D.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 7/2015 przewiduje również dodatkowe finansowanie dla Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w łącznej kwocie 300 mln EUR;

E.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 7/2015 przewiduje także zwiększenie środków na płatności na pomoc humanitarną o 55,7 mln EUR w drodze przegrupowania środków;

F.  mając na uwadze, że projektowi budżetu korygującego nr 7/2015 towarzyszy wniosek dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji (COM(2015)0486) w wysokości 66,1 mln EUR w środkach na zobowiązania;

G.  mając na uwadze, że wzrost liczby uchodźców i migrantów nie był możliwy do przewidzenia w czasie przyjmowania obecnych wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, i nie można uznać, że jest to zjawisko tymczasowe, w związku z czym wymagane są rozwiązania bardziej długoterminowe, które należy uwzględnić w zaplanowanych rocznych procedurach budżetowych oraz przy przeglądzie wieloletnich ram finansowych;

1.  przyjmuje do wiadomości przedłożony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 7/2015 oraz stanowisko Rady dotyczące projektu;

2.  z zadowoleniem przyjmuje szybką odpowiedź Komisji w reakcji na obecny kryzys uchodźczy; ponownie zapewnia o gotowości Parlamentu Europejskiego do działania we właściwym czasie zgodnie z jego uprawnieniami budżetowymi; wskazuje, że zaproponowanym środkom muszą towarzyszyć inicjatywy służące wyeliminowaniu podstawowych przyczyn kryzysu migracyjnego i uchodźczego;

3.  jest przekonany, że Unia musi zrobić więcej, aby rozwiązać obecny kryzys migracyjny i uchodźczy oraz pomóc w ustabilizowaniu sytuacji w krajach pochodzenia i pomóc krajom tranzytu, ponieważ zaproponowane środki z pewnością nie będą wystarczające, biorąc pod uwagę ogólną liczbę osób ubiegających się o ochronę w Unii; wzywa Komisję do przedstawienia długoterminowego planu finansowego w odpowiedzi na kryzys migracyjny i uchodźczy, uwzględniającego operacje poszukiwawcze i ratunkowe, oraz do zaproponowania w związku z tym przeglądu wieloletnich ram finansowych;

4.  z zadowoleniem przyjmuje wyrażaną przez wszystkie instytucje wolę zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na migrację i azyl, z uwagi na oczywistą i pilną potrzebę w tym zakresie oraz potrzebę, by instrumenty polityki zagranicznej pomagały w eliminowaniu podstawowych przyczyn kryzysu migracyjnego i uchodźczego;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że podczas nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 23 września 2015 r. państwa członkowskie zobowiązały się do uruchomienia kwoty 1 mld EUR w reakcji na sytuację humanitarną migrantów i uchodźców; wzywa państwa członkowskie do rozszerzenia tego zobowiązania i do przeznaczenia niezbędnych środków również na kolejne lata;

6.  przypomina, że kwestię tę trzeba przede wszystkim uwzględnić w budżecie na 2016 r., oraz wzywa Radę do tego, by w ślad za jej ustnymi deklaracjami poszły odpowiednie środki finansowe w postępowaniu pojednawczym;

7.  wzywa zatem Radę do uzgodnienia już na początku odpowiedniego budżetu na 2016 r., w tym na działy 3 i 4, który zapewni środki wystarczające do zarządzania obecnym kryzysem uchodźczym i migracyjnym;

8.  przypomina Komisji i Radzie o niedawnym porozumieniu w sprawie planu płatności służącego przywróceniu stabilności budżetu Unii; zauważa, że Komisja nie zaproponowała żadnych dodatkowych ogólnych środków na płatności w budżecie na 2015 r., ale powróciła do przegrupowania już przewidzianych zasobów; podkreśla, że może to zwiększyć presję na środki na płatności w 2016 r., które mogą okazać się niewystarczające na zaspokojenie faktycznych potrzeb wynikających z programów finansowych w poszczególnych działach;

9.  oczekuje zatem, że Komisja przedstawi list w sprawie poprawek nr 2/2016, przewidujący odpowiednie zwiększenie środków na płatności, odpowiadające wysokości zaciągniętych zobowiązań;

10.  podkreśla, że w przypadku gdyby w ciągu bieżącego roku potrzebne było dodatkowe zwiększenie środków budżetowych w związku z kryzysem migracyjnym i uchodźczym, Parlament będzie gotów wyrazić zgodę na dalsze zastosowanie przepisów dotyczących elastyczności przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych;

11.  z zadowoleniem przyjmuje 120 dodatkowych stanowisk przewidzianych w planie zatrudnienia dla agencji i oczekuje, że decyzja ta będzie miała również wpływ na budżet na 2016 r. oraz na budżety na kolejne lata; wzywa Komisję do dostarczenia aktualnych i zbiorczych informacji o potrzebach agencji przed rozpoczęciem postępowania pojednawczego w sprawie budżetu; wzywa Komisję do zaproponowania średnio- i długoterminowej strategii działań agencji zajmujących się obszarem sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, która obejmie: cele, misję, koordynację, rozwijanie punktów szybkiej rejestracji migrantów (tzw. hotspotów) oraz zasoby finansowe;

12.  uważa, że EASO powinien mieć więcej pracowników, niż obecnie proponuje Komisja, ponieważ otrzymał on zadanie odgrywania głównej roli we wdrażaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego, polegającej między innymi na pomocy w rozpatrywaniu wniosków o udzielenie azylu i w działaniach relokacyjnych;

13.  z uwagi na nadzwyczajną sytuację potwierdza swoją gotowość do jak najszybszego przyjęcia projektu budżetu korygującego nr 7/2015 w formie przedłożonej przez Komisję; zauważa, że biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację, Parlament skrócił termin na przedstawienie swojego stanowiska w sprawie wyżej wspomnianego budżetu korygującego;

14.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 7/2015;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 7/2015 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

16.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 69 z 13.3.2015, s. 1.
(3) Dz.U. L 190 z 17.7.2015, s. 1.
(4) Dz.U. L 261 z 7.10.2015.
(5) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(6) Dz.U. L 103 z 22.4.2015, s. 1.
(7) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(8) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności