Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2252(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0289/2015

Predkladané texty :

A8-0289/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/10/2015 - 15.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0355

Prijaté texty
PDF 266kWORD 80k
Streda, 14. októbra 2015 - Brusel
Návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Riadenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy
P8_TA(2015)0355A8-0289/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. októbra 2015 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2015 na rozpočtový rok 2015, Riadenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015 prijatý s konečnou platnosťou 17. decembra 2014(2),

–  so zreteľom na opravný rozpočet č. 1/2015 prijatý s konečnou platnosťou 28. apríla 2015(3),

–  so zreteľom na opravné rozpočty č. 2/2015, 3/2015, 4/2015 a 5/2015 prijaté s konečnou platnosťou 7. júla 2015(4),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(5),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(6),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(7),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(8),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 7/2015, ktorý prijala Komisia 30. septembra 2015 (COM(2015)0485),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2015, ktorú Rada prijala 8. októbra 2015 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v nasledujúci deň (12511/2015 - C8-0297/2015),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade z 23. septembra 2015 s názvom Riadenie utečeneckej krízy: okamžité operačné, rozpočtové a právne opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (COM(2015)0490),

–  so zreteľom na list Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0289/2015),

A.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 7/2015 je posilniť zdroje Únie určené na riešenie súčasnej utečeneckej a migračnej krízy, a tým vyriešiť súčasné nedostatočné financovanie v okruhoch 3 a 4;

B.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 zabezpečuje posilnenie núdzovej pomoci poskytovanej v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť v celkovej výške 100 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, pričom sa zachovajú potrebné zdroje a iné programy financované v rámci fondu AMIF;

C.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 ďalej zabezpečuje nárast počtu pracovných miest v agentúre Frontex, Európskom podpornom úrade pre azyl (EASO) a v Europole celkovo o 120 miest, ako aj príslušné rozpočtové prostriedky na mzdy do konca roka vo výške 1,3 milióna EUR vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch;

D.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 takisto zabezpečuje dodatočné financovanie nástroja európskeho susedstva v celkovej výške 300 miliónov EUR;

E.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 ďalej zvyšuje platobné rozpočtové prostriedky na humanitárnu pomoc o sumu 55,7 milióna EUR prostredníctvom presunov;

F.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 sprevádza návrh rozhodnutia o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (COM(2015)0486) vo výške 66,1 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch;

G.  keďže pri prijímaní súčasného viacročného finančného rámca na roky 2014 - 2020 sa nedal predvídať nárast počtu utečencov a migrantov a keďže tento jav nemožno považovať za dočasný, je potrebné nájsť dlhodobejšie riešenia a zohľadniť ich v budúcich ročných rozpočtových postupoch a revízii viacročného finančného rámca;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 v podobe predloženej Komisiou a pozíciu Rady k nemu;

2.  víta pohotovú reakciu Komisie, pokiaľ ide o riešenie súčasnej utečeneckej krízy; opätovne zdôrazňuje pripravenosť Európskeho parlamentu konať včas v súlade so svojimi rozpočtovými právomocami; upozorňuje, že navrhované opatrenia musia sprevádzať iniciatívy s cieľom riešiť hlavné príčiny migračnej a utečeneckej krízy;

3.  je presvedčený, že Únia musí urobiť viac, aby vyriešila súčasnú migračnú a utečeneckú krízu, pomohla stabilizovať krajiny pôvodu a pomohla tranzitným krajinám, keďže navrhované opatrenia určite nebudú dostačujúce vzhľadom na celkový počet osôb, ktoré hľadajú ochranu v Únii; vyzýva Komisiu, aby predložila dlhodobý finančný plán, ktorý zohľadní migračnú a utečeneckú krízu vrátane pátracích a záchranných operácií a aby v tejto súvislosti navrhla revíziu viacročného finančného rámca;

4.  víta ochotu všetkých inštitúcií zvýšiť rozpočtové prostriedky na migráciu a azyl vzhľadom na jasnú a naliehavú potrebu, ako aj na nástroje zahraničnej politiky s cieľom pomôcť pri riešení hlavných príčin migračnej a utečeneckej krízy;

5.  víta záväzok členských štátov prijatý na neformálnej schôdzi Európskej rady 23. septembra 2015 mobilizovať 1 miliardu EUR ako reakciu na humanitárnu situáciu v súvislosti s migrantmi a utečencami; vyzýva členské štáty, aby rozšírili a zvýšili svoj záväzok poskytnúť potrebné finančné prostriedky aj na ďalšie roky;

6.  pripomína, že tento problém je v prvom rade potrebné riešiť v rámci rozpočtu na rok 2016 a vyzýva Radu, aby v súlade so svojim sľubom vyčlenila príslušné financie v zmierovacom konaní;

7.  preto naliehavo vyzýva Radu, aby už na začiatku schválila primeraný rozpočet na rok 2016 vrátane okruhov 3 a 4, ktoré zaistia dostatočné rozpočtové prostriedky na riešenie súčasnej utečeneckej a migračnej krízy;

8.  pripomína Komisii a Rade nedávnu dohodu o platobnom pláne s cieľom vrátiť rozpočet Únie spať na udržateľnú cestu; pripomína, že Komisia nenavrhla žiadne dodatočné celkové platobné rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2015, ale vrátila sa k presunom existujúcich zdrojov; zdôrazňuje, že by to mohlo zvýšiť bremeno, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky v roku 2016, ktoré možno nebudú dostačujúce na pokrytie skutočných potrieb finančných programov v rámci okruhov;

9.  očakáva preto, že Komisia predloží vo svojom opravnom liste č. 2/2016 návrh na primeraný nárast platobných rozpočtových prostriedkov, ktorý bude zodpovedať prijatým záväzkom;

10.  zdôrazňuje, že ak bude potrebná dodatočná posila na účely riešenia migračnej a utečeneckej krízy počas tohto roka, Európsky parlament je pripravený schváliť ďalšiu mobilizáciu rezerv na flexibilitu, ako to umožňuje viacročný finančný rámec;

11.  víta 120 nových pracovných miest v rámci plánu pracovných miest pre agentúry a očakáva, že toto rozhodnutie sa takisto zohľadní v rozpočte na rok 2016, ako aj rozpočtoch na ďalšie roky; naliehavo vyzýva Komisiu, aby poskytla aktualizované a konsolidované informácie o potrebách agentúr pred rozpočtovým zmierovacím konaním; vyzýva Komisiu, aby navrhla strednodobú a dlhodobú stratégiu pre činnosti agentúr v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí: ciele, služobné cesty, koordinácia, rozvoj kontaktných miest a finančné zdroje;

12.  domnieva sa, že úrad EASO by mal mať viac zamestnancov, než koľko Komisia navrhuje, keďže je poverený kľúčovou úlohou pri zavedení spoločného európskeho azylového systému, napríklad pomocou pri spracúvaní žiadostí o azyl a pri premiestňovaní utečencov;

13.  potvrdzuje vzhľadom na naliehavosť situácie svoje odhodlanie čo najskôr prijať návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 v podobe predloženej Komisiou; poukazuje na skutočnosť, že vzhľadom na naliehavosť situácie mal Európsky parlament obmedzený čas na vypracovanie svojej pozície k tomuto opravnému rozpočtu;

14.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2015;

15.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil, že opravný rozpočet č. 7/2015 bol prijatý s konečnou platnosťou, a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 190, 17.7.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 261, 7.10.2015.
(5) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(6) Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2015, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia