Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2252(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0289/2015

Ingivna texter :

A8-0289/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/10/2015 - 15.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0355

Antagna texter
PDF 253kWORD 302k
Onsdagen den 14 oktober 2015 - Bryssel
Förslag till ändringsbudget nr 7/2015: Hantera flyktingkrisen: omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan
P8_TA(2015)0355A8-0289/2015

Europaparlamentets resolution av den 14 oktober 2015 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2015 för budgetåret 2015, Flyktingkrisen: omedelbara finanspolitiska åtgärder enligt den europeiska migrationsagendan (12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, slutgiltigt antagen den 17 december 2014(2),

–  med beaktande av ändringsbudget nr 1/2015, slutgiltigt antagen den 28 april 2015(3),

–  med beaktande av ändringsbudgetarna nr 2/2015, nr 3/2015, nr 4/2015 och nr 5/2015, slutgiltigt antagna den 7 juli 2015(4),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(5),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) 2015/623 av den 21 april 2015 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(6),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(7),

–  med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(8),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 7/2015 som kommissionen antog den 30 september 2015 (COM(2015)0485),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 7/2015 som rådet antog den 8 oktober 2015 och översände till Europaparlamentet samma dag (12511/2015 – C8-0297/2015),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 september 2015 till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet Hantering av flyktingkrisen: omedelbara operativa, budgetära och rättsliga åtgärder enligt den europeiska migrationsagendan (COM(2015)0490),

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor;

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0289/2015), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 7/2015 syftar till att öka unionens resurser för att hantera den nuvarande flykting- och migrantkrisen, och därmed behandla den nuvarande underfinansieringen i rubrikerna 3 och 4.

B.  Genom förslaget till ändringsbudget nr 7/2015 förstärks katastrofbiståndet inom ramen för asyl-, migrations- och integrationsfonden och fonden för inre säkerhet med ett sammanlagt belopp av 100 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden, samtidigt som nödvändiga resurser upprätthålls och andra program som finansieras genom asyl-, migrations- och integrationsfonden.

C.  Förslaget till ändringsbudget nr 7/2015 utökar dessutom antalet tjänster för Frontex, Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) och Europol till totalt 120 samt motsvarande anslag till löner fram till årsslutet med 1,3 miljoner EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

D.  Genom förslaget till ändringsbudget nr 7/2015 beviljas dessutom ytterligare anslag till det europeiska grannskapsinstrumentet på totalt 300 miljoner EUR.

E.  Förslaget till ändringsbudget nr 7/2015 utökar dessutom betalningsbemyndigandena för humanitärt bistånd med ett belopp på 55,7 miljoner EUR genom omfördelning.

F.  Förslaget till ändringsbudget nr 7/2015 åtföljs av ett förslag till beslut om tagande i anspråk av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan (COM(2015)0486) med ett belopp på 66,1 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden.

G.  Ökningen av antalet flyktingar och migranter kunde inte förutses när den fleråriga budgetramen för 2014–2020 antogs, och det kan inte betraktas som ett övergående fenomen och kräver därför mer långsiktiga lösningar, som måste behandlas inom ramen för det kommande årliga budgetförfarandet och översynen av den fleråriga budgetramen.

1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 7/2015, som lagts fram av kommissionen, samt rådets ståndpunkt om detta.

2.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens snabba reaktion för att hantera den pågående flyktingkrisen. Parlamentet upprepar att det är redo att agera när det är relevant i enlighet med sitt budgetansvar. Parlamentet påpekar att de föreslagna åtgärderna måste åtföljas av initiativ för att behandla de bakomliggande orsakerna till migrations- och flyktingkrisen.

3.  Europaparlamentet är övertygat om att unionen måste göra mer för att hantera den pågående migrations- och flyktingkrisen och bidra till att stabilisera ursprungsländerna samt bistå transitländerna, eftersom de föreslagna åtgärderna helt klart inte kommer att vara tillräckliga med hänsyn till det totala antalet personer som söker skydd i unionen. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en långsiktig finansieringsplan för hanteringen av migrations- och flyktingkrisen, bland annat sök- och räddningsinsatserna, och att föreslå en översyn av den fleråriga budgetramen i enlighet med detta.

4.  Europaparlamentet välkomnar samtliga institutioners beredvillighet att öka budgetanslagen till migration och asylfrågor mot bakgrund av de uppenbara och brådskande behoven, samt till utrikespolitiska instrument för att bidra till att åtgärda de bakomliggande orsakerna till migrations- och flyktingkrisen.

5.  Europaparlamentet välkomnar medlemsstaternas åtagande i samband med det informella Europeiska rådet den 23 september 2015 att mobilisera en miljard EUR för att hantera den humanitära situationen för migranter och flyktingar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utvidga och öka sitt åtagande att anslå nödvändiga medel även under kommande år.

6.  Europaparlamentet påminner om att denna fråga huvudsakligen måste hanteras i 2016 års budget, och uppmanar rådet att låta sina löften åtföljas av motsvarande anslag i samband med förlikningen.

7.  Europaparlamentet uppmanar därför bestämt rådet att direkt samtycka till en lämplig budget för 2016, även för rubrikerna 3 och 4, med de anslag som behövs för att hantera den pågående flykting- och migrationskrisen.

8.  Europaparlamentet påminner kommissionen och rådet om den överenskommelse som nyligen nåddes om en betalningsplan för att föra in EU:s budget på ett hållbart spår igen. Parlamentet noterar att kommissionen inte föreslog några ytterligare allmänna betalningsbemyndiganden i budgeten för 2015 utan ännu en gång endast omfördelade redan befintliga anslag. Parlamentet betonar att detta kan komma att öka belastningen på betalningsbemyndigandena under 2016, vilka kanske inte räcker till för att tillmötesgå de aktuella behoven inom finansiella program i de olika rubrikerna.

9.  Europaparlamentet förväntar sig därför att kommissionen i sin ändringsskrivelse nr 2/2016 föreslår en ökning av betalningsbemyndigandena som motsvarar de åtaganden som ingåtts.

10.  Europaparlamentet betonar att om det skulle behövas ytterligare förstärkningar under det innevarande året för att hantera migrations- och flyktingkrisen, är parlamentet redo att acceptera en ytterligare mobilisering av de bestämmelser om flexibilitet som föreskrivs i den fleråriga budgetramen.

11.  Europaparlamentet välkomnar de 120 nya tjänsterna i tjänsteförteckningen för byråerna och förväntar sig att detta beslut också kommer att påverka 2016 års budget liksom budgetarna för de kommande åren. Parlamentet uppmanar bestämt kommissionen att lämna uppdaterad och konsoliderad information om byråernas behov före budgetförlikningen. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att föreslå en strategi på medellång och lång sikt för verksamheten vid EU:s byråer och organ för rättsliga och inrikes frågor, dvs. mål, uppdrag, samordning, utveckling av utsatta områden (hot spots) och ekonomiska resurser.

12.  Europaparlamentet anser att Easo bör få mer personal än vad som i nuläget föreslås av kommissionen, eftersom kontoret har getts en central roll i genomförandet av det gemensamma europeiska asylsystemet, t.ex. i samband med handläggningen av asylansökningar och omplaceringsinsatserna.

13.  Europaparlamentet bekräftar sin beredvillighet att så fort som möjligt anta det förslag till ändringsbudget nr 7/2015 som kommissionen har lagt fram med tanke på ärendets brådskande natur. Parlamentet påpekar att det på grund av ärendets brådskande natur hade begränsad tid för att utarbeta sin ståndpunkt om denna ändringsbudget.

14.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 7/2015.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 7/2015 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, revisionsrätten och de nationella parlamenten.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 69, 13.3.2015, s. 1.
(3) EUT L 190, 17.7.2015, s. 1.
(4) EUT L 261, 7.10.2015.
(5) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(6) EUT L 103, 22.4.2015, s. 1.
(7) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(8) EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy