Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2044(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0291/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0291/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/10/2015 - 15.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0356

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 413kWORD 74k
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Αίτηση άρσης της ασυλίας του Béla Kovács
P8_TA(2015)0356A8-0291/2015

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Béla Kovács (2014/2044(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Béla Kovács, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί το γραφείο ερευνών της Γενικής Εισαγγελίας της Ουγγαρίας, την οποία διεβίβασε στις 12 Μαΐου 2014 ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουγγαρίας Péter Polt, και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 3 Ιουλίου 2014· έχοντας υπόψη τις από 16 Οκτωβρίου 2014 και 23 Μαρτίου 2015 επιστολές του Péter Polt με τις οποίες παρείχε συμπληρωματικές διευκρινίσεις καθώς και την ανταλλαγή απόψεων με τον Péter Polt κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων στις 14 Ιουλίου 2015,

–  έχοντας ακούσει τον Béla Kovács, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Θεμελιώδους Νόμου της Ουγγαρίας, τα άρθρα 10 παράγραφος 2 και 12 παράγραφος 1 του Νόμου LVII του 2004 σχετικά με το καθεστώς των Ούγγρων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και το άρθρο 74 παράγραφοι 1 και 3 του Νόμου XXXVI του 2012 σχετικά με την Ουγγρική Εθνοσυνέλευση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0291/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουγγαρίας έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Béla Kovács, προκειμένου να πραγματοποιηθεί, λόγω ύπαρξης βάσιμων υπονοιών, έρευνα για να διαπιστωθεί εάν θα του απαγγελθεί κατηγορία για το αδίκημα της κατασκοπείας εις βάρος των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 261/Α του Νόμου C/2012 σχετικά με τον ουγγρικό Ποινικό Κώδικα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, όποιος ασκεί κατασκοπευτική δραστηριότητα υπέρ μιας χώρας που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία στρέφεται κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 261· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 261, όποιος ασκεί, υπέρ μιας αλλοδαπής δύναμης ή οργάνωσης, κατασκοπευτική δραστηριότητα η οποία στρέφεται κατά της Ουγγαρίας, είναι ένοχος διάπραξης κακουργήματος, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο έως οκτώ ετών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Θεμελιώδους Νόμου της Ουγγαρίας, τα μέλη του Κοινοβουλίου απολαύουν ασυλίας λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του Νόμου LVII/2004 σχετικά με το καθεστώς των Ούγγρων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν της ίδιας ασυλίας που παρέχεται στα μέλη του ουγγρικού κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 1 του Νόμου XXXVI/2012 σχετικά με την Ουγγρική Εθνοσυνέλευση, ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί ή να συνεχιστεί και αναγκαστικά μέτρα στο πλαίσιο της ποινικής δίωξης μπορούν να επιβληθούν εις βάρος ενός βουλευτή μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της Εθνοσυνέλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 3 του ιδίου νόμου, η αίτηση για την άρση της ασυλίας υποβάλλεται από τον Γενικό Εισαγγελέα προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην υπόθεση Bf.I.2782/2002, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ουγγαρίας απεφάνθη ότι η ασυλία ενός βουλευτή υπόκειται σε περιορισμό που συναρτάται με την άσκηση ποινικής δίωξης και δεν αφορά μέτρα που δεν ρυθμίζονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και που αποσκοπούν στην πρόληψη, τον εντοπισμό ή στην απόδειξη της διάπραξης ενός ποινικού αδικήματος·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 261/A του Νόμου C/2012 για τον Ουγγρικό Ποινικό Κώδικα, το ποινικό αδίκημα, το οποίο πιθανολογείται ότι έχει διαπράξει ο Béla Kovács, είναι αξιόποινο από 1ης Ιανουαρίου 2014.

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, η έρευνα και η απαγγελία κατηγορίας για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας αφορούν μόνο τα πραγματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου 2014·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ουγγαρίας, η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, σύμφωνα με το Νόμο CXXV/1995 για τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας, πριν από την ημερομηνία αυτή, ήταν νόμιμη και δεν απαιτείτο προς τούτο άρση της ασυλίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την έρευνα διενεργεί το γραφείο ερευνών της Γενικής Εισαγγελίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του Θεμελιώδους Νόμου της Ουγγαρίας, ο Γενικός Εισαγγελέας και η Εισαγγελία είναι ανεξάρτητα όργανα, ασκούν τα συνταγματικά τους καθήκοντα ανεξάρτητα και χωρίς να επηρεάζονται από τρίτους φορείς και ενεργούν σεβόμενα το τεκμήριο της αθωότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την άρση της ασυλίας του Béla Kovács θα πρέπει να εφαρμοστούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην παρούσα υπόθεση, το Κοινοβούλιο δεν έχει ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή αρκούντως σοβαρές και βάσιμες υπόνοιες ότι η άρση της βουλευτικής ασυλίας ζητείται σε συνάρτηση με μία διαδικασία που έχει κινηθεί με πρόθεση να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή·

1.  αποφασίζει να άρει την βουλευτική ασυλία του Béla Kovács·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις αρμόδιες αρχές της Ουγγαρίας και στον Béla Kovács.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου