Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2044(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0291/2015

Esitatud tekstid :

A8-0291/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/10/2015 - 15.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0356

Vastuvõetud tekstid
PDF 163kWORD 65k
Kolmapäev, 14. oktoober 2015 - Brüssel
Parlamendiliikme Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmise taotlus
P8_TA(2015)0356A8-0291/2015

Euroopa Parlamendi 14. oktoobri 2015. aasta otsus Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2014/2044(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 12. mail 2014. aastal Ungari peaprokurör dr Péter Polt seoses Ungari keskpeaprokuratuuri läbiviidava uurimisega ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 3. juulil 2014. aastal, võttes arvesse täiendavaid selgitusi, mida dr Polt andis 16. oktoobri 2014. aasta ja 23. märtsi 2015. aasta kirjades, ning dr Poltiga 14. juulil 2015. aastal õiguskomisjoni koosolekul peetud arvamuste vahetust,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5 Béla Kovácsi ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklit 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ning 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Ungari põhiseaduse artikli 4 lõiget 2, Ungarist valitud Euroopa Parlamendi liikmete staatust käsitleva 2004. aasta LVII akti paragrahvi 10 lõiget 2 ja paragrahvi 12 lõiget 1 ning Ungari Rahvuskogu käsitleva 2012. aasta XXXVI akti paragrahvi 74 lõikeid 1 ja 3,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0291/2015),

A.  arvestades, et Ungari peaprokurör on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmist, et oleks võimalik põhjendatud kahtluste alusel viia läbi uurimist, et teha kindlaks, kas teda süüdistatakse Euroopa Liidu institutsioonide vastases spionaažikuriteos Ungari kriminaalkoodeksit käsitleva 2012. aasta akti C paragrahvi 261/A alusel; arvestades, et nimetatud paragrahvi alusel karistatakse isikut, kes viib Euroopa Liitu mittekuuluva riigi heaks läbi Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni või Euroopa Liidu Nõukogu vastast luuretegevust, vastavalt paragrahvile 261; arvestades, et paragrahvi 261 lõike 1 alusel on isik, kes viib võõrvõimu või välismaise organisatsiooni heaks läbi Ungari-vastast luuretegevust, süüdi kuriteos, mille eest karistatakse kahe kuni kaheksa aasta pikkuse vangistusega;

B.  arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklile 9 on Euroopa Parlamendi liikmetel oma liikmesriigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle liikmesriigi parlamendi liikmetel;

C.  arvestades, et Ungari põhiseaduse artikli 4 lõike 2 kohaselt on riigi parlamendi liikmetel õigus puutumatusele; arvestades, et Ungarist valitud Euroopa Parlamendi liikmete staatust käsitleva 2004. aasta LVII akti paragrahvi 10 lõike 2 kohaselt on Euroopa Parlamendi liikmetel õigus puutumatusele, mis on samaväärne Ungari parlamendi liikmete puutumatusega; arvestades, et rahvuskogu käsitleva 2012. aasta XXXVI akti paragrahvi 74 lõike 1 alusel võib kriminaalmenetlust liikme vastu alustada või läbi viia ning kriminaalmenetluse raames sunnimeedet kohaldada ainult rahvuskogu eelneval nõusolekul; arvestades, et vastavalt sama akti paragrahvi 74 lõikele 3 peab puutumatuse äravõtmise taotluse esitama peaprokurör, et alustada uurimist;

D.  arvestades, et kohtuasjas Bf.I.2782/2002 väitis Ungari ülemkohus, et parlamendiliikme puutumatus piirdub kriminaalmenetlusega ega laiene meetmetele, mis ei ole reguleeritud kriminaalmenetluse seadustikuga ja mille eesmärk on kuritegu ära hoida, avastada või tõendada;

E.  arvestades, et vastavalt Ungari kriminaalkoodeksit käsitleva 2012. aasta akti C paragrahvile 261/A on kuritegu, millega seoses saab viia läbi uurimist Béla Kovácsi vastu, karistatav alates 1. jaanuarist 2014;

F.  arvestades, et järelikult piirdub uurimine ja võimalik järgnev süüdistus, milleks puutumatuse äravõtmist taotletakse, sündmustega, mis toimusid pärast 1. jaanuarit 2014;

G.  arvestades, et vastavalt Ungari ülemkohtu kohtupraktikale oli tõendite kogumine riiklikke julgeolekuteenistusi käsitleva 1995. aasta CXXV akti alusel enne seda kuupäeva seaduspärane ega eeldanud puutumatuse äravõtmist;

H.  arvestades, et kriminaaluurimist viib läbi keskpeaprokuratuuri uurimisbüroo; arvestades, et Ungari põhiseaduse artikli 29 lõike 1 kohaselt on peaprokurör ja prokuratuur sõltumatud, täidavad oma põhiseadusest tulenevaid ülesandeid välisorganisatsioonidest sõltumatult ja tegutsevad süütuse presumptsiooni järgides;

I.  arvestades, et Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmise suhtes peaksid kehtima kodukorra artikli 9 lõikes 6 osutatud tingimused;

J.  arvestades, et Euroopa Parlament ei ole käesoleva juhtumi puhul leidnud tõendeid fumus persecutionis’e kohta, st puudub piisavalt tõsine ja täpne kahtlus, et puutumatuse äravõtmise taotlus esitati seoses kohtumenetlusega, mis algatati eesmärgiga tekitada asjaomasele parlamendiliikmele poliitilist kahju;

1.  otsustab Béla Kovácsi puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Ungari pädevale ametiasutusele ja Béla Kovácsile.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika