Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2044(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0291/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0291/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/10/2015 - 15.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0356

Hyväksytyt tekstit
PDF 162kWORD 64k
Keskiviikko 14. lokakuuta 2015 - Bryssel
Béla Kovácsin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
P8_TA(2015)0356A8-0291/2015

Euroopan parlamentin päätös 14. lokakuuta 2015 Béla Kovácsin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2014/2044(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Béla Kovácsin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Unkarin yleisen syyttäjän Péter Poltin 12. toukokuuta 2014 välittämän pyynnön, joka liittyy Unkarin yleisen syyttäjänviraston tutkintaan ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 3. heinäkuuta 2014; ottaa huomioon Poltin 16. lokakuuta 2014 ja 23. maaliskuuta 2015 lähettämissä kirjeissä esittämät lisätiedot sekä keskustelun, joka käytiin Poltin kanssa oikeudellisten asioiden valiokunnassa 14. heinäkuuta 2015,

–  on kuullut Kovácsia työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Unkarin perustuslain 4 pykälän 2 kohdan, Euroopan parlamentin unkarilaisia jäseniä koskevan vuoden 2004 lain LVII 10 pykälän 2 kohdan ja 12 pykälän 1 kohdan sekä Unkarin parlamenttia koskevan vuoden 2012 lain XXXVI 74 pykälän 1 kohdan ja 3 pykälän,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0291/2015),

A.  toteaa, että Unkarin yleinen syyttäjä on pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Béla Kovácsin koskemattomuuden pidättämistä tutkinnan suorittamista varten perustellun epäilyn nojalla sen selvittämiseksi, syytetäänkö häntä Euroopan unionin toimielimiin kohdistuneesta vakoilusta Unkarin rikoslain vuoden 2012 C-säädöksen 261/A pykälän nojalla; ottaa huomioon, että tämän pykälän mukaan sitä, joka harjoittaa unionin ulkopuolisen kolmannen maan hyväksi tiedustelutoimintaa, jonka kohteena on Euroopan parlamentti, komissio tai neuvosto, on rangaistava saman lain 261 pykälän mukaisesti; toteaa, että tämän pykälän mukaan sitä, joka harjoittaa unionin ulkopuolisen maan hyväksi tiedustelutoimintaa, jonka kohteena on Euroopan parlamentti, komissio tai neuvosto, on rangaistava saman lain 261 pykälän mukaisesti; toteaa, että edellä mainitun pykälän 1 kohdan mukaan se, joka harjoittaa vieraan vallan tai ulkomaisen organisaation hyväksi tiedustelutoimintaa, jonka kohteena on Unkari, syyllistyy törkeään vakoiluun, josta rangaistuksena on kahdesta kahdeksaan vuotta vankeutta;

B.  toteaa, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

C.  toteaa, että Unkarin perustuslain 4 pykälän 2 kohdan mukaisesti parlamentin kansallisilla jäsenillä on oikeus koskemattomuuteen; toteaa, että Euroopan parlamentin unkarilaisia jäseniä koskevan vuoden 2004 lain LVII 10 pykälän 2 kohdan mukaan Euroopan parlamentin jäsenillä on oikeus vastaavaan koskemattomuuteen kuin Unkarin parlamentin jäsenillä; toteaa, että Unkarin parlamenttia koskevan, vuonna 2012 annetun lain XXXVI 74 pykälän 1 kohdassa todetaan, että rikosprosessin käynnistäminen tai toteuttaminen jäsentä vastaan sekä kyseisen menettelyn mukaisten pakkotoimien soveltaminen parlamentin jäseneen edellyttää aina maan parlamentin etukäteen antamaa suostumusta; toteaa, että saman lain 74 pykälän 3 kohden mukaan yleisen syyttäjän on esitettävä koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö tutkimusten käynnistämiseksi;

D.  toteaa Unkarin korkeimman oikeuden todenneen asiassa Bf.I.2782/2002, että parlamentaarinen koskemattomuus rajoittuu rikosprosessiin eikä se kata toimia, joista ei säädetä rikosprosessilaissa, jolla pyritään estämään, havaitsemaan ja osoittamaan rikoksia;

E.  toteaa, että Unkarin rikoslain vuoden 2012 C-lain 261/A pykälän mukaan rikos, josta Béla Kovácsia voidaan tutkia, on ollut rangaistava 1. tammikuuta 2014 alkaen;

F.  toteaa, että vastaavasti tutkinta ja myöhemmin syytteeseenasettaminen, joiden suhteen pyydetään koskemattomuuden pidättämistä, rajoittuu tammikuun 1. päivän 2014 jälkeisiin tapahtumiin;

G.  toteaa, että Unkarin korkeimman oikeuden oikeuskäytännön mukaisesti todisteiden kerääminen kansallista turvallisuuspalvelua koskevan vuoden 1995 lain CXXV mukaisesti ennen tätä päivämäärää oli laillista eikä edellyttänyt koskemattomuuden pidättämistä;

H.  toteaa, että rikostutkinnan suorittaa yleisen syyttäjän tutkintavirasto; toteaa, että Unkarin perustuslain 29 pykälän 1 kohdan mukaisesti yleinen syyttäjä ja syyttäjänvirasto ovat itsenäisiä ja ne suorittavat niille perustuslain mukaan kuuluvia tehtäviä riippumattomina ulkoisista organisaatioista ja noudattavat toiminnassaan syyttömyysolettamaa;

I.  toteaa, että Béla Kovácsin koskemattomuuden pidättämistä koskevaa pyyntöä käsiteltäessä olisi sovellettava työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan määräyksiä;

J.  toteaa, ettei parlamentti ole tässä tapauksessa löytänyt todisteita fumus persecutionis ‑tapauksesta eli riittävän vakavaa ja täsmällistä epäilyä siitä, että koskemattomuuden pidättämistä on pyydetty sellaisen oikeudenkäynnin yhteydessä, joka on käynnistetty poliittisen vahingon aiheuttamiseksi kyseiselle jäsenelle;

1.  päättää pidättää Béla Kovácsin koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Unkarin tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle sekä Béla Kovácsille.

(1)Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö