Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2044(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0291/2015

Teksty złożone :

A8-0291/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/10/2015 - 15.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0356

Teksty przyjęte
PDF 329kWORD 72k
Środa, 14 października 2015 r. - Bruksela
Wniosek o uchylenie immunitetu Béli Kovácsa
P8_TA(2015)0356A8-0291/2015

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Béli Kovácsa (2014/2044(IMM))

Parlament Europejski,

–  mając na uwadze przekazany w dniu 12 maja 2014 r. przez prokuratora generalnego Węgier Pétera Polta i głoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 3 lipca 2014 r. wniosek o uchylenie immunitetu Béli Kovácsa, złożony w związku z dochodzeniem, które ma prowadzić Centralne Dochodzeniowe Biuro Śledcze na Węgrzech; mając na uwadze dodatkowe wyjaśnienia złożone przez P. Polta w jego pismach z dnia 16 października 2014 r. i 23 marca 2015 r., a także wymianę poglądów przeprowadzoną z P. Poltem na posiedzeniu Komisji Prawnej w dniu 14 lipca 2015 r.;

–  wysłuchawszy Béli Kovácsa zgodnie z art. 9 ust. 5 Regulaminu;

–  uwzględniając art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.;

–  uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 6 września 2011 r. oraz 17 stycznia 2013 r.(1),

–  uwzględniając art. 4 ust. 2 węgierskiej ustawy zasadniczej, art. 10 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 ustawy LVII z 2004 r. w sprawie statusu węgierskich posłów do Parlamentu Europejskiego, a także art. 74 ust. 1 i 3 ustawy XXXVI z 2012 r. o Zgromadzeniu Narodowym Węgier;

–  uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Regulaminu;

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0291/2015);

A.  mając na uwadze, że prokurator generalny Węgier wniósł o uchylenie immunitetu Béli Kovácsa, przysługującemu mu jako posłowi do Parlamentu Europejskiego, w celu umożliwienia wszczęcia postępowania opartego na poważnych podejrzeniach i mającego na celu ustalenie, czy należy przedstawić mu oskarżenie w związku z przestępstwem szpiegostwa przeciw instytucjom Unii Europejskiej na mocy art. 261/A ustawy C z 2012 r. o węgierskim kodeksie karnym; mając na uwadze, że w myśl tego artykułu każda osoba, która prowadzi działania wywiadowcze na rzecz państwa spoza Unii Europejskiej wymierzone w Parlament Europejski, Komisję Europejską lub Radę Unii Europejskiej, podlega karze zgodnie z art. 261; mając na uwadze, że zgodnie z ust. 1 art. 261 każda osoba, która prowadzi działania wywiadowcze na rzecz obcych sił lub obcej organizacji wymierzone w Republikę Węgierską, popełnia przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności od dwóch do ośmiu lat;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego korzystają na terytorium swoich państw członkowskich z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 4 ust. 2 węgierskiej ustawy zasadniczej posłowie do Parlamentu objęci są immunitetem; mając na uwadze, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy LVII z 2004 r. w sprawie statusu węgierskich posłów do Parlamentu Europejskiego posłowie do Parlamentu Europejskiego mają prawo do immunitetu równoważnego z immunitetem posłów do węgierskiego parlamentu; mając na uwadze, że zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy XXXVI z 2012 r. o Zgromadzeniu Narodowym zlecenie lub wszczęcie postępowania karnego lub zastosowanie środka przymusu w ramach postępowania karnego wobec posła może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zgromadzenia Narodowego; mając na uwadze, że zgodnie z art. 74 ust. 3 tej samej ustawy wniosek o uchylenie immunitetu składa prokurator generalny w celu wszczęcia dochodzenia;

D.  mając na uwadze, że w sprawie Bf.I.2782/2002 węgierski Sąd Najwyższy oświadczył, że immunitet poselski ogranicza się do postępowania karnego i nie obejmuje środków nieuregulowanych kodeksem postępowania karnego, mających na celu udaremnienie, wykrycie lub ujawnienie przestępstwa;

E.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 261/A ustawy C z 2012 r. o węgierskim kodeksie karnym przestępstwo, w związku z którym przeciwko Béli Kovácsowi można wszcząć postępowanie, podlega karze od dnia 1 stycznia 2014 r.;

F.  mając na uwadze, że w związku z tym śledztwo i ewentualny związany z nim akt oskarżenia, w związku z którym wnosi się o uchylenie immunitetu, ograniczają się do wydarzeń, które miały miejsce po 1 stycznia 2014 r.;

G.  mając na uwadze, że według orzecznictwa węgierskiego Sądu Najwyższego mające miejsce przed ww. dniem gromadzenie materiału dowodowego zgodnie z ustawą CXXV z 1995 r. o Krajowych Służbach Bezpieczeństwa było zgodne z prawem i nie wymagało uchylenia immunitetu;

H.  mając na uwadze, że postępowanie będzie prowadzić Centralne Dochodzeniowe Biuro Śledcze; mając na uwadze, że zgodnie z art. 29 ust. 1 węgierskiej ustawy zasadniczej prokurator generalny i służby prokuratorskie są niezależni, wykonują swoje ustawowe działania niezależnie od organizacji zewnętrznych i działają w poszanowaniu zasady domniemania niewinności;

I.  mając na uwadze, że uchylenie immunitetu Béli Kovácsa powinno podlegać warunkom wskazanym w art. 9 ust. 6 Regulaminu;

J.  mając na uwadze, że w tej sprawie Parlament nie znalazł dowodów wskazujących na zaistnienie fumus persecutionis, czyli wystarczająco poważnego i precyzyjnego podejrzenia, że wniosek o uchylenie immunitetu wniesiono z zamiarem zaszkodzenia politycznej działalności posła;

1.  podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Béli Kovácsa;

2.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do natychmiastowego przekazania niniejszej decyzji wraz ze sprawozdaniem właściwej komisji odpowiednim władzom Republiki Węgierskiej i Béli Kovácsowi.

(1) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1964 r., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1986 r., Wybot/Faure i inni, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543 ; wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności