Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2044(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0291/2015

Predkladané texty :

A8-0291/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/10/2015 - 15.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0356

Prijaté texty
PDF 258kWORD 70k
Streda, 14. októbra 2015 - Brusel
Žiadosť o zbavenie imunity Bélu Kovácsa
P8_TA(2015)0356A8-0291/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 14. októbra 2015 o žiadosti o zbavenie imunity Bélu Kovácsa (2014/2044(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Bélu Kovácsa v súvislosti s vyšetrovaním, ktoré má viesť maďarský ústredný úrad prokuratúry, postúpenú 12. mája 2014 maďarským generálnym prokurátorom Dr. Péterom Poltom a oznámenú v pléne 3. júla 2014; so zreteľom na ďalšie objasnenia, ktoré poskytol Dr. Polt vo svojich listoch zo 16. októbra 2014 a z 23. marca 2015 a na výmenu názorov s Dr. Poltom na schôdzi Výboru pre právne veci, ktorá sa uskutočnila 14. júla 2015,

–  po vypočutí Bélu Kovácsa v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie a článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, zo 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 4 ods. 2 maďarskej ústavy, oddiel 10 ods. 2 a oddiel 12 ods. 1 zákona LVII z roku 2004 o štatúte maďarských poslancov Európskeho parlamentu a na oddiel 74 odseky 1 a 3 zákona XXXVI z roku 2012 o maďarskom Národnom zhromaždení,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0291/2015),

A.  keďže maďarský generálny prokurátor požiadal o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu Bélu Kovácsa, aby na základe dôvodných podozrení mohlo byť začaté vyšetrovanie s cieľom určiť, či bude proti nemu vznesené obvinenie, pokiaľ ide o trestný čin špionáže voči inštitúciám Európskej únie podľa oddielu 261/A zákona C z roku 2012 maďarského trestného zákonníka; keďže podľa tohto oddielu každá osoba, ktorá vykonáva spravodajskú činnosť voči Európskemu parlamentu, Európskej komisii alebo Rade Európskej únie pre nečlenskú krajinu Európskej únie, bude potrestaná v súlade s oddielom 261; keďže podľa oddielu 261 ods. 1 každá osoba, ktorá vykonáva spravodajskú činnosť pre zahraničnú moc alebo zahraničnú organizáciu proti Maďarsku, dopúšťa sa trestného činu, ktorý sa trestá odňatím slobody na dva až osem rokov;

B.  keďže podľa článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci Európskeho parlamentu uplatňujú na území svojho vlastného členského štátu imunity priznané poslancom parlamentu daného členské štátu;

C.  keďže podľa článku 4 ods. 2 maďarskej ústavy majú poslanci národného parlamentu imunitu; keďže podľa oddielu 10 ods. 2 zákona LVII z roku 2004 o štatúte maďarských poslancov Európskeho parlamentu majú poslanci Európskeho parlamentu imunitu v rovnakom rozsahu ako poslanci maďarského parlamentu; keďže podľa oddielu 74 ods. 1 zákona XXXVI z roku 2012 o Národnom zhromaždení možno proti poslancovi začať alebo viesť trestné konanie a uplatňovať donucovacie opatrenie v rámci trestného konania iba po predchádzajúcom súhlase národného zhromaždenia; keďže podľa oddielu 74 ods. 3 toho istého zákona podáva žiadosť o zbavenie imunity generálny prokurátor s cieľom začať vyšetrovanie;

D.  keďže vo veci Bf.I.2782/2002 maďarský najvyšší súd vyhlásil, že poslanecká imunita je obmedzená na trestné konanie a nevzťahuje sa na opatrenia, ktoré nie sú upravené trestným poriadkom a sú zamerané na predchádzanie trestným činom, ich odhaľovanie alebo preukazovanie;

E.  keďže podľa oddielu 261/A zákona C z roku 2012 maďarského trestného zákonníka je trestný čin, pre ktorý možno viesť vyšetrovanie proti Bélovi Kovácsovi, trestný od 1. januára 2014;

F.  keďže vyšetrovanie a akékoľvek následné obvinenie, v súvislosti s ktorým sa žiada o zbavenie imunity, sa teda týkajú iba udalostí, ktoré nastali po 1. januári 2014;

G.  keďže podľa judikatúry maďarského Najvyššieho súdu zhromažďovanie dôkazov podľa zákona CXXV z roku 1995 o národných bezpečnostných službách pred týmto dátumom bolo v súlade so zákonom a nevyžadovalo si zbavenie imunity;

H.  keďže vyšetrovanie trestného činu bude viesť ústredný úrad prokuratúry pre vyšetrovanie; keďže podľa článku 29 ods. 1 maďarskej ústavy sú úrady generálneho prokurátora a prokuratúry nezávislé, vykonávajú svoje ústavné úlohy nezávisle od externých organizácií a postupujú v súlade s prezumpciou neviny;

I.  keďže na zbavenie imunity Bélu Kovácsa by sa mali vzťahovať podmienky uvedené v článku 9 ods. 6 rokovacieho poriadku;

J.  keďže Európsky parlament v tomto prípade nenašiel žiadny dôkaz o tom, že by išlo o fumus persecutionis, t. j. o dostatočne závažné a presné podozrenie, že žiadosť o zbavenie imunity bola predložená v súvislosti s konaním začatým so zámerom politicky uškodiť príslušnému poslancovi;

1.  prijíma rozhodnutie zbaviť Bélu Kovácsa imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému maďarskému orgánu a Bélovi Kovácsovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. Septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia