Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2044(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0291/2015

Ingivna texter :

A8-0291/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/10/2015 - 15.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0356

Antagna texter
PDF 161kWORD 296k
Onsdagen den 14 oktober 2015 - Bryssel
Begäran om upphävande av Béla Kovács immunitet
P8_TA(2015)0356A8-0291/2015

Europaparlamentets beslut av den 14 oktober 2015 om begäran om upphävande av Béla Kovács immunitet (2014/2044(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Béla Kovács immunitet i samband med en utredning av Ungerns centrala åklagarmyndighet som översändes den 12 maj 2014 av Péter Polt, Ungerns allmänne åklagare, och som tillkännagavs i kammaren den 3 juli 2014, samt av de ytterligare förklaringar som Polt lämnat i sina skrivelser av den 16 oktober 2014 och den 23 mars 2015 och av den diskussion som hölls med Polt vid sammanträdet i utskottet för rättsliga frågor den 14 juli 2015,

–  efter att ha hört Béla Kovács i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 4.2 i Ungerns grundlag, avsnitten 10.2 och 12.1 i lag LVII från 2004 om ställningen för de ungerska ledamöterna av Europaparlamentet samt avsnitt 74.1 och 74.3 i lag XXXVI från 2012 om Ungerns nationalförsamling,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0291/2015), och av följande skäl:

A.  Den allmänne åklagaren i Ungern har begärt att den parlamentariska immuniteten för en ledamot av Europaparlamentet, Béla Kovács, ska upphävas, så att en utredning kan genomföras på grundval av skälig misstanke, för att avgöra huruvida åtal ska väckas mot honom med hänvisning till spioneri mot EU:s institutioner enligt avsnitt 261/A i lag C från 2012 i den ungerska strafflagen. Enligt detta avsnitt ska varje person som bedriver underrättelseverksamhet för ett tredjeland utanför Europeiska unionen mot Europaparlamentet, Europeiska kommissionen eller Europeiska unionens råd straffas i enlighet med avsnitt 261. Enligt punkt 1 i avsnitt 261 gör varje person som bedriver underrättelseverksamhet mot Ungern för en främmande makt eller utländsk organisation sig skyldig till ett grovt brott som är straffbart med fängelse från två till åtta år.

B.  Enligt artikel 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska Europaparlamentets ledamöter på sin egen medlemsstats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i den medlemsstaten.

C.  Enligt artikel 4.2 i Ungerns grundlag har nationella parlamentsledamöter rätt till immunitet. Enligt avsnitt 10.2 i lag LVII från 2004 om ställningen för de ungerska ledamöterna av Europaparlamentet har Europaparlamentets ledamöter rätt till immunitet som är likvärdig med de ungerska parlamentsledamöternas immunitet. Enligt avsnitt 74.1 i lag XXXVI från 2012 om nationalförsamlingen måste nationalförsamlingen ge sitt förhandstillstånd till ett straffrättsligt förfarande och till straffrättsliga tvångsåtgärder mot en ledamot. Enligt avsnitt 74.3 i samma lag ska begäran om upphävande av immunitet inges av den allmänne åklagaren för att inleda utredningen.

D.  I mål Bf.I.2782/2002 förklarade den ungerska högsta domstolen att den parlamentariska immuniteten är begränsad till det straffrättsliga förfarandet och inte omfattar åtgärder som inte regleras av straffprocesslagen och som syftar till att förhindra, upptäcka eller bevisa ett brott.

E.  Enligt avsnitt 261/A i lag C från 2012 i den ungerska strafflagen är det brott för vilket en utredning kan genomföras mot Béla Kovács straffbart från och med den 1 januari 2014.

F.  Följaktligen ska utredningen och eventuellt efterföljande åtal, för vilket upphävande av immuniteten begärs, begränsas till händelser som inträffade efter den 1 januari 2014.

G.  Enligt den ungerska högsta domstolens rättspraxis var insamlingen av bevis i enlighet med lag CXXV från 1995 om nationella säkerhetstjänster laglig före denna dag och krävde inte något upphävande av immunitet.

H.  Utredningen kommer att genomföras av den centrala åklagar- och utredningsmyndigheten. Enligt artikel 29.1 i Ungerns grundlag är den allmänne åklagaren och åklagarmyndigheten självständiga och utför sina konstitutionella uppgifter oberoende av externa organisationer, under iakttagande av oskuldspresumtionen.

I.  Upphävandet av Béla Kovács immunitet bör omfattas av de villkor som anges i artikel 9.6 i arbetsordningen.

J.  I detta fall har parlamentet inte funnit något belägg för fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och precis misstanke om att begäran om upphävande av immunitet har lämnats in i samband med ett förfarande som inletts i avsikt att tillfoga den berörda ledamoten politisk skada.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Béla Kovács immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Ungern och till Béla Kovács.

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C 200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T‑346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy