Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0901(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0292/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0292/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/10/2015 - 15.6
PV 14/10/2015 - 15.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0357

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 385kWORD 64k
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ
P8_TA(2015)0357A8-0292/2015

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (C8-0304/2015 – 2015/0901(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), της 2ας Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή του (C8-0304/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(1),

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0292/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017, ο εκτελεστικός διευθυντής και ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του ΕΤΣΕ διορίζονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ανοικτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤΕπ, κατά τη διάρκεια της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται δεόντως και εγκαίρως σε όλα τα στάδια·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Οκτωβρίου 2015 το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ ενέκρινε πρόταση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ, και την διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Οκτωβρίου 2015 η Επιτροπή Προϋπολογισμών και η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διεξήγαγαν ακρόαση με τον Wilhelm Molterer, προταθέντα υποψήφιο για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των μελών των επιτροπών·

1.  εγκρίνει τον διορισμό του Wilhelm Molterer στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου