Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0090(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0255/2015

Внесени текстове :

A8-0255/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0360

Приети текстове
PDF 472kWORD 66k
Вторник, 27 октомври 2015 г. - Страсбург
Обща селскостопанска политика: отмяна на остарели актове ***I
P8_TA(2015)0360A8-0255/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 76/621/ЕИО на Съвета за определяне на максимално равнище на ерукова киселина в масла и мазнини и на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0174),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 42, първа алинея и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0101/2015),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 1 юли 2015 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 7 септември 2015 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 и член 39 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8‑0255/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 октомври 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 76/621/ЕИО на Съвета за определяне на максимално равнище на ерукова киселина в масла и мазнини и на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия
P8_TC1-COD(2015)0090

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/2284.)

Правна информация - Политика за поверителност