Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0090(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0255/2015

Ingivna texter :

A8-0255/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/10/2015 - 5.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0360

Antagna texter
PDF 243kWORD 294k
Tisdagen den 27 oktober 2015 - Strasbourg
Den gemensamma jordbrukspolitiken: upphävande av obsoleta rättsakter ***I
P8_TA(2015)0360A8-0255/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0174),

–  med beaktande av artikel 294.2, artikel 42 första stycket och artikel 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0101/2015),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 i och artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 1 juli 2015(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 7 september 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0255/2015).

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 oktober 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin
P8_TC1-COD(2015)0090

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2015/2284.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy