Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0076(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0271/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0271/2015

Συζήτηση :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0361

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 461kWORD 73k
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών *
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08266/1/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (08297/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρα 115 καθώς και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), και παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0169/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0271/2015),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη σύναψη του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας·

2.  εκφράζει την απογοήτευσή του για την αδυναμία βελτιώσεων, κυρίως όσον αφορά τις διαβιβαζόμενες πληροφορίες και τον αυτόματο, υποχρεωτικό και ανεμπόδιστο χαρακτήρα της ανταλλαγής πληροφοριών·

3.  καλεί την Επιτροπή να τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο για τυχόν αλλαγές ή νέες εξελίξεις στα τελικά στάδια της σύναψης του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας·

4.  υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι, αν τροποποιήσει το σχέδιο απόφασης, θα πρέπει να καλέσει εκ νέου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει·

5.  υπενθυμίζει τη σημασία της χάραξης μιας αποτελεσματικής δράσης για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροαποφυγής, ιδίως όσον αφορά τις πρακτικές φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής που εφαρμόζουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην Ένωση, με τη βοήθεια οικονομικών οντοτήτων εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες·

6.  καλεί την Επιτροπή να προβεί 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας σε αξιολόγηση της εφαρμογής της συμφωνίας και των αποτελεσμάτων της, και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από προτάσεις για την αναθεώρησή της·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Σχέδιο απόφασης   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
1.  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του τροποποιητικού πρωτοκόλλου4.
1.  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 4 του τροποποιητικού πρωτοκόλλου4, προκειμένου να εξασφαλίσει την τήρηση των κανόνων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους δηλωτέους λογαριασμούς και την ενεργοποίηση της συνεργασίας για τη συμμόρφωση και επιβολή.
__________________
__________________
4 Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποιητικού πρωτοκόλλου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.
4 H ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποιητικού πρωτοκόλλου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.
Τροπολογία 2
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή ενημερώνει την Ελβετική Συνομοσπονδία και τα κράτη μέλη για τις κοινοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης, όπως προκύπτει από το τροποποιητικό πρωτόκολλο.
2.  Η Επιτροπή ενημερώνει την Ελβετική Συνομοσπονδία και τα κράτη μέλη για τις κοινοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης, όπως απορρέει από το τροποποιητικό πρωτόκολλο.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου