Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0076(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0271/2015

Esitatud tekstid :

A8-0271/2015

Arutelud :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Hääletused :

PV 27/10/2015 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0361

Vastuvõetud tekstid
PDF 249kWORD 66k
Teisipäev, 27. oktoober 2015 - Strasbourg
ELi ja Šveitsi vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta *
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2015. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (08266/1/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli projekti (08297/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 115 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti b ning lõike 8 teist lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0169/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0271/2015),

1.  kiidab nõukogu otsuse eelnõu muudetud kujul heaks ja kiidab heaks lepingu muutmisprotokolli sõlmimise;

2.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et ei ole võimalik teha parandusi, eriti mis puudutab esitatud teavet ning teabevahetuse automaatset, siduvat ja piiranguteta olemust;

3.  palub komisjonil hoida Euroopa Parlamenti kursis kõigi võimalike muudatuste või uute arengutega asjaomase lepingu muutmisprotokolli sõlmimise viimastes etappides;

4.  tuletab nõukogule meelde kohustust Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu otsuse eelnõud muudab;

5.  rõhutab seda, kui oluline on võtta tulemuslikke meetmeid pettuste ja maksustamise vältimise vastu ning eriti liidus asuvate füüsiliste ja juriidiliste isikute maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu, kui kaasatud on kolmandate riikide finantsasutused;

6.  palub komisjonil 18 kuu möödumisel kõnealuse lepingu muutmisprotokolli jõustumise kuupäevast hinnata lepingu kohaldamist ja selle tulemusi ning esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne, lisades sellele vajaduse korral lepingu läbivaatamise ettepanekud;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Šveitsi Konföderatsiooni valitsusele ja parlamendile.

Otsuse eelnõu   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Otsuse eelnõu
Artikkel 2 – lõige 1
1.   Nõukogu eesistuja esitab muutmisprotokolli artikli 2 lõikes 1 ettenähtud teatise, et väljendada liidu nõusolekut end muutmisprotokolliga siduda.4
1.   Nõukogu eesistuja esitab liidu nimel muutmisprotokolli4 artikli 2 lõikes 1 ja artiklis 4 ettenähtud teatise, tagamaks, et järgitakse eeskirju, mis puudutavad automaatset teabevahetust seoses avaldatavate kontodega, ning võimaldatakse koostöö tegemist nõuete järgimise ja täitmise tagamise valdkonnas.
__________________
__________________
4 Nõukogu peasekretariaat avaldab muutmisprotokolli jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.
4 Nõukogu peasekretariaat avaldab muutmisprotokolli jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.
Muudatusettepanek 2
Otsuse eelnõu
Artikkel 2 – lõige 2
2.   Komisjon teavitab Šveitsi Konföderatsiooni ja liikmesriike Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise finantskontosid käsitlevat automaatset teabevahetust hõlmava rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise lepingu artikli 1 lõike 1 punkti d kohaselt esitatud teadetest.
2.   Tulenevalt muutmisprotokollist teavitab komisjon Šveitsi Konföderatsiooni ja liikmesriike Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise finantskontosid käsitlevat automaatset teabevahetust hõlmava rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise lepingu artikli 1 lõike 1 punkti d kohaselt esitatud teadetest.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika