Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0076(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0271/2015

Ingediende teksten :

A8-0271/2015

Debatten :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Stemmingen :

PV 27/10/2015 - 5.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0361

Aangenomen teksten
PDF 255kWORD 67k
Dinsdag 27 oktober 2015 - Straatsburg
Overeenkomst tussen de EG en Zwitserland betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen *
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2015 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (08266/1/2015),

–  gezien het ontwerp van Wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (08297/2015),

–  gezien artikel 115 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder b), en lid 8, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0169/2015),

–  gezien artikel 59 en artikel 108, lid 7 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0271/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad, als geamendeerd door het Parlement, alsmede aan de sluiting van het Wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst;

2.  betreurt dat het niet mogelijk is verbeteringen aan te brengen, met name inzake de doorgegeven inlichtingen en het automatische, verplichte en onbeperkte karakter van de uitwisseling van inlichtingen;

3.  verzoekt de Commissie het Parlement op de hoogte te houden in geval van wijzigingen of nieuwe ontwikkelingen in de eindfase van de sluiting van het Wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst;

4.  herinnert de Raad eraan dat het Parlement opnieuw moet worden geraadpleegd indien hij zijn ontwerpbesluit wijzigt;

5.  benadrukt dat het belangrijk is doeltreffende maatregelen te nemen tegen belastingfraude en belastingontwijking, en met name tegen belastingontduiking en –ontwijking door in de Unie gevestigde natuurlijke personen en rechtspersonen met medewerking van in derde landen gevestigde financiële instellingen;

6.  verzoekt de Commissie om 18 maanden na de datum van inwerkingtreding van het Wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst, de toepassing en de resultaten ervan te beoordelen en een verslag in te dienen bij het Europees Parlement en de Raad, dat in voorkomend geval vergezeld gaat van herzieningsvoorstellen;

7.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Zwitserse Bondsstaat.

Ontwerpbesluit   Amendement
Amendement 1
Ontwerpbesluit
Artikel 2 – lid 21
1.  De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de kennisgeving bedoeld in artikel 2, lid 1, van het wijzigingsprotocol4.
1.  De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de in artikel 2, lid 1, en artikel 4 van het wijzigingsprotocol bedoelde kennisgeving4 om ervoor te zorgen dat de regels betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot te rapporteren rekeningen worden nageleefd en samenwerking inzake naleving en handhaving mogelijk is.
__________________
__________________
4 De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst zal door het secretariaat-generaal van de Raad in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt.
4 De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst zal door het secretariaat-generaal van de Raad in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt.
Amendement 2
Ontwerpbesluit
Artikel 2 – lid 2
2.  De Commissie brengt de Zwitserse Bondsstaat en de lidstaten op de hoogte van de kennisgevingen gedaan overeenkomstig artikel 1, punt 1), onder d), van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat over de automatische uitwisseling van inlichtingen over Financiële Rekeningen ter verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht, als gewijzigd door het wijzigingsprotocol.
2.  De Commissie brengt de Zwitserse Bondsstaat en de lidstaten op de hoogte van de kennisgevingen gedaan overeenkomstig artikel 1, punt 1), onder d), van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat over de automatische uitwisseling van inlichtingen over Financiële Rekeningen ter verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht, overeenkomstig het wijzigingsprotocol.
Juridische mededeling - Privacybeleid