Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0076(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0271/2015

Predkladané texty :

A8-0271/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0361

Prijaté texty
PDF 405kWORD 70k
Utorok, 27. októbra 2015 - Štrasburg
Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch *
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov v mene Európskej únie (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08266/1/2015),

–  so zreteľom na návrh pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (08297/2015),

–  so zreteľom na článok 115 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. b) a odsek 8 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorých Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0169/2015),

–  so zreteľom na článok 59 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0271/2015),

1.  schvaľuje návrh rozhodnutia Rady v znení zmien a schvaľuje uzavretie pozmeňujúceho protokolu k dohode;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nemožno vykonať žiadne zlepšenia, najmä pokiaľ ide o poskytované informácie a automatickú, záväznú a neobmedzenú povahu výmeny informácií;

3.  vyzýva Komisiu, aby Európsky parlament informovala v prípade akejkoľvek zmeny alebo nového vývoja v záverečných fázach uzatvárania pozmeňujúceho protokolu k dohode;

4.  pripomína Rade jej povinnosť opätovne konzultovať s Európskym parlamentom, ak zmení svoj návrh rozhodnutia;

5.  zdôrazňuje význam prijatia účinných opatrení proti podvodom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, a najmä daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam u fyzických a právnických osôb so sídlom v Únii za účasti finančných inštitúcií so sídlom v tretích krajinách;

6.  vyzýva Komisiu, aby 18 mesiacov po nadobudnutí platnosti pozmeňujúceho protokolu k dohode zhodnotila uplatňovanie dohody a jej výsledky a predložila Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej v prípade potreby pripojí návrhy na revíziu dohody;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Švajčiarskej konfederácie.

Návrh rozhodnutia   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1
1.  Predseda Rady vykoná v mene Únie oznámenie podľa článku 2 ods.1 pozmeňujúceho protokolu4.
1.  Predseda Rady vykoná v mene Únie oznámenie podľa článku 2 ods.1 a článku 4 pozmeňujúceho protokolu4 s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržiavali pravidlá automatickej výmeny informácií týkajúcich sa účtov podliehajúcich oznamovaniu a umožnila sa spolupráca v oblasti dodržiavania a presadzovania predpisov.
__________________
__________________
4 Dátum nadobudnutia platnosti pozmeňujúceho protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.
4 Dátum nadobudnutia platnosti pozmeňujúceho protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2
2.  Komisia informuje Švajčiarsku konfederáciu a členské štáty o oznámeniach vykonaných v súlade s článkom 1 ods. 1 písm. d) Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní tak, ako to vyplýva z pozmeňujúceho protokolu.
2.  (Netýka sa slovenskej verzie.)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia