Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0076(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0271/2015

Ingivna texter :

A8-0271/2015

Debatter :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Omröstningar :

PV 27/10/2015 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0361

Antagna texter
PDF 250kWORD 295k
Tisdagen den 27 oktober 2015 - Strasbourg
Avtal mellan EU och Schweiz om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton *
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (08266/1/2015),

–  med beaktande av förslaget till ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (08297/2015),

–  med beaktande av artikel 115 samt artikel 218.6 andra stycket b och 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0169/2015),

–  med beaktande av artiklarna 59 och 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0271/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut såsom ändrat av parlamentet och godkänner att ändringsprotokollet till avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet beklagar att inga förbättringar kan göras, i synnerhet avseende den information som lämnas och informationsutbytets automatiska, bindande och obegränsade karaktär.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underrätta parlamentet om eventuella ändringar eller ny utveckling under de sista etapperna av ingåendet av ändringsprotokollet till avtalet.

4.  Europaparlamentet påminner rådet om att det måste höra parlamentet på nytt om det skulle ändra sitt förslag till beslut.

5.  Europaparlamentet påminner om vikten av att vidta effektiva åtgärder mot bedrägeri och skatteundandragande, i synnerhet mot skatteflykt och skatteundandragande som utförs av fysiska och juridiska personer som är bosatta i unionen via finansiella institut baserade i tredjeländer.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arton månader efter det att ändringsprotokollet till avtalet trätt i kraft utvärdera tillämpningen av det och dess resultat, och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av förslag om dess översyn.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Schweiziska edsförbundet.

Utkast till beslut   Ändring
Ändring 1
Utkast till beslut
Artikel 2 – punkt 1
1.  Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 2.1 i ändringsprotokollet4.
1.  Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artiklarna 2.1 och 4 i ändringsprotokollet4 i syfte att säkerställa att bestämmelserna om automatiskt utbyte av uppgifter i fråga om konton som är rapporteringspliktiga följs och möjliggöra samarbete för att se till att reglerna följs och att åtgärder vidtas vid överträdelser.
__________________
__________________
4 Dagen för ändringsprotokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.
4 Dagen för ändringsprotokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.
Ändring 2
Utkast till beslut
Artikel 2 – punkt 2
2.  Kommissionen ska informera Schweiziska edsförbundet och medlemsstaterna om de anmälningar som skett i enlighet med artikel 1.1 d i avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton för att förbättra den internationella skattedisciplinen till följd av ändringsprotokollet.
(Berör inte den svenska versionen.)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy