Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0065(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0299/2015

Внесени текстове :

A8-0299/2015

Разисквания :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0362

Приети текстове
PDF 559kWORD 75k
Вторник, 27 октомври 2015 г. - Страсбург
Данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания: отмяна на Директивата за спестяванията *
P8_TA(2015)0362A8-0299/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно предложението за директива на Съвета за отмяна на Директива 2003/48/ЕО на Съвета (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2015)0129),

—  като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0086/2015),

—  като взе предвид член 59 и член 50, параграф 2 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0299/2015),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съветаотново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Директива 2014/107/ЕС като цяло е с по-широк обхват, отколкото Директива 2003/48/ЕО и предвижда, че в случай на припокриване на обхвата предимство имат разпоредбите на Директива 2014/107/ЕС. Все още са налице остатъчни случаи, в които ще се прилага единствено Директива 2003/48/ЕО. Тези остатъчни случаи са следствие от някои малки различия в подхода между двете директиви, както и от различните специфични освобождавания. Когато при такива ограничени случаи обхватът на Директива 2003/48/ЕО не се припокрива с обхвата на Директива 2014/107/ЕС, съответните разпоредби от Директива 2003/48/ЕО би следвало да продължат да се прилагат, което води до двойни стандарти за докладване в рамките на Съюза. Незначителните ползи от запазването на такова двойно докладване ще бъдат по-малки в сравнение с разходите.
(5)  Директива 2014/107/ЕС като цяло е с по-широк обхват, отколкото Директива 2003/48/ЕО и предвижда, че в случай на припокриване на обхвата предимство имат разпоредбите на Директива 2014/107/ЕС. Все още са налице остатъчни случаи, в които ще се прилага единствено Директива 2003/48/ЕО. Тези остатъчни случаи са следствие от някои малки различия в подхода между двете директиви, както и от различните специфични освобождавания. Когато при такива ограничени случаи обхватът на Директива 2003/48/ЕО не се припокрива с обхвата на Директива 2014/107/ЕС, съответните разпоредби от Директива 2003/48/ЕО би следвало да продължат да се прилагат, което води до двойни стандарти за докладване в рамките на Съюза. Макар да не е извършен конкретен анализ на разходите и ползите по отношение на система за двойно докладване, дори и само за временен период на преход между двата стандарта, налице са основания да се предположи, че незначителните ползи от запазването на такова двойно докладване ще бъдат по-малки в сравнение с разходите
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)
(11a)  Разпоредби, които са равностойни на съдържащите се в Директива 2003/48/ЕО, понастоящем се прилагат посредством отделни двустранни споразумения между Европейския съюз и пет европейски държави, които не са членки на Съюза (Конфедерация Швейцария, Княжество Лихтенщайн, Република Сан Марино, Княжество Монако и Княжество Андора), както и между всяка от държавите членки и 12 зависими или асоциирани територии (Англо-нормандските острови, остров Ман и зависимите или асоциирани територии в Карибския басейн.) Важно е всички тези двустранни споразумения да бъдат адаптирани към новия световен стандарт на ОИСР и Директива 2014/107/ЕС. Също така е от решаващо значение да не се допускат пропуски или други недостатъци в процеса на преход от действащия към новия стандарт. Комисията, макар да разполага с ясен мандат в преговорите за промени в споразуменията с посочените пет европейски държави, които не са членки на Съюза, следва също така да поеме активна роля, в рамките на своите правомощия, като улесни и насърчи преразглеждането на споразуменията на държавите членки с 12-те зависимите или асоциирани територии. С цел да способства плавното и ефикасно протичане на процеса, Комисията, когато това е целесъобразно и при наличието на изрично съгласие от страна на държавите членки, следва да ръководи тези преговори.
Изменение 3
Предложение за директива
Член 1 – параграф 3 а (нов)
3a.  До 1 юли 2016 г. Комисията представя доклад до Съвета и до Европейския парламент относно прехода за преминаване от стандарта за докладване, прилаган съгласно Директива 2003/48/ЕО, към новия стандарт за докладване, установен с Директива 2014/107/ЕС. Докладът включва, но без да се ограничава с това, рисковете от възникването на пропуски или други неточности в докладването, които биха могли да създадат възможности за трансгранични данъчни измами и избягване на данъчно облагане. Докладът обхваща също така съответната процедура за преразглеждане на отделните двустранни споразумения между Съюза и пет европейски държави, които не са членки на Съюза (Конфедерация Швейцария, Княжество Лихтенщайн, Република Сан Марино, Княжество Монако и Княжество Андора), както и между всяка от държавите членки и 12 зависими или асоциирани територии (Англо-нормандските острови, остров Ман и зависимите или асоциирани територии в Карибския басейн.) До 1 октомври 2017 г. Комисията представя последващ доклад с цел да се следи отблизо положението. Когато това е целесъобразно, докладът е придружен от законодателни предложения.
Правна информация - Политика за поверителност