Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0065(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0299/2015

Předložené texty :

A8-0299/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Hlasování :

PV 27/10/2015 - 5.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0362

Přijaté texty
PDF 493kWORD 72k
Úterý, 27. října 2015 - Štrasburk
Zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb: zrušení směrnice o zdanění příjmů z úspor *
P8_TA(2015)0362A8-0299/2015

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o návrhu směrnice Rady, kterou se zrušuje směrnice Rady 2003/48/ES (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2015)0129),

–  s ohledem na článek 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0086/2015),

–  s ohledem na článek 59 a čl. 50 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0299/2015),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)   Směrnice 2014/107/EU má obecně širší oblast působnosti než směrnice 2003/48/ES a stanoví, že v případech překrývání oblasti působnosti má přednost směrnice 2014/107/EU. Stále existují okrajové případy, ve kterých by se za jiných okolností použila pouze směrnice 2003/48/ES. Tyto okrajové případy jsou důsledkem mírných odlišností v přístupu mezi těmito dvěma směrnicemi a různých zvláštních výjimek. Jestliže v těchto vymezených případech leží oblast působnosti směrnice 2003/48/ES mimo oblast působnosti směrnice 2014/107/EU, uplatňovala by se i na dále příslušná ustanovení směrnice 2003/48/ES, což by vedlo k tomu, že by se v rámci EU používaly dvojí standardy pro podávání informací. Nad menšími přínosy spojenými se zachováním takového dvojího podávání informací převážily náklady.
(5)   Směrnice 2014/107/EU má obecně širší oblast působnosti než směrnice 2003/48/ES a stanoví, že v případech překrývání oblasti působnosti má přednost směrnice 2014/107/EU. Stále existují okrajové případy, ve kterých by se za jiných okolností použila pouze směrnice 2003/48/ES. Tyto okrajové případy jsou důsledkem mírných odlišností v přístupu mezi těmito dvěma směrnicemi a různých zvláštních výjimek. Jestliže v těchto vymezených případech leží oblast působnosti směrnice 2003/48/ES mimo oblast působnosti směrnice 2014/107/EU, uplatňovala by se i na dále příslušná ustanovení směrnice 2003/48/ES, což by vedlo k tomu, že by se v rámci EU používaly dvojí standardy pro podávání informací. Ačkoli nebyla vypracována žádná analýza nákladů a přínosů systému dvojího podávání informací, a to ani pro dočasné přechodné období mezi dvěma standardy, je na místě předpokládat, že nad menšími přínosy spojenými se zachováním takového dvojího podávání informací převážily náklady.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)  Ustanovení ekvivalentní ustanovením ve směrnici 2003/48/ES se v současnosti uplatňují prostřednictvím samostatných dvoustranných dohod mezi Unií a pěti evropskými zeměmi, které nejsou členskými státy Unie (Švýcarskou konfederací, Lichtenštejnským knížectvím, Republikou San Marino, Monackým knížetstvím a Andorrským knížetstvím), jakož i mezi každým členským státem a 12 závislými nebo přidruženými územími (britskými Normanskými ostrovy, Ostrovem Man a závislými nebo přidruženými územími v Karibiku). Je důležité, aby všechny tyto dvoustranné dohody byly přizpůsobeny novým celosvětovým standardům OECD a směrnici 2014/107/EU. Rovněž je zásadně důležité, aby se v procesu přechodu od stávajícího k novému standardu nevytvořily mezery nebo jiné nedostatky. Zatímco má Komise mandát ke sjednání změn dohod s pěti evropskými zeměmi mimo Unii, měla by v rámci svých odborných znalostí rovněž převzít aktivní úlohu v usnadňování a podpoře revize dohod členských států se 12 závislými nebo přidruženými územími. S cílem vyjednávání usnadnit, zjednodušit a zefektivnit by Komise tam, kde je to vhodné a daný členský stát s tím výslovně souhlasí, měla tato vyjednávání převzít.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)
3a.  Komise předloží do 1. července 2016 Radě a Parlamentu zprávu o přechodu ze standardu podávání informací, který se uplatňuje podle směrnice 2003/48/ES, na nový standard stanovený ve směrnici 2014/107/EU. Zpráva bude obsahovat mimo jiné veškerá rizika vytvoření mezer či dalších nepřesností v podávání informací, které by mohly vzniknout v oblasti přeshraničních daňových podvodů a úniků. Zpráva bude rovněž pokrývat související proces přezkumu samostatných dvoustranných dohod mezi Unií a pěti evropskými zeměmi, které nejsou členskými státy Unie (Švýcarskou konfederací, Lichtenštejnským knížectvím, Republikou San Marino, Monackým knížetstvím a Andorrským knížetstvím), jakož i mezi každým členským státem a 12 závislými nebo přidruženými územími (britskými Normanskými ostrovy, Ostrovem Man a závislými nebo přidruženými územími v Karibiku). Komise do 1. října 2017 předloží návaznou zprávu za účelem podrobného monitorování situace. Zprávy budou případně doprovázet legislativní návrhy.
Právní upozornění - Ochrana soukromí