Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0065(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0299/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0299/2015

Συζήτηση :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0362

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 474kWORD 75k
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις: κατάργηση της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις *
P8_TA(2015)0362A8-0299/2015

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2015)0129),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0086/2015),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 50 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0299/2015),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η οδηγία 2014/107/ΕΕ, της οποίας το πεδίο εφαρμογής είναι εν γένει ευρύτερο από εκείνο της οδηγίας 2003/48/ΕΚ, προβλέπει ότι σε περιπτώσεις αλληλεπικάλυψης των πεδίων εφαρμογής, υπερισχύει η οδηγία 2014/107/ΕΕ. Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες θα εφαρμόζεται μόνο η οδηγία 2003/48/ΕΚ. Οι περιπτώσεις αυτές οφείλονται σε μικρές διαφορές μεταξύ των δύο οδηγιών και σε διαφορετικές ειδικές εξαιρέσεις. Όταν, σ’ αυτές τις περιορισμένες περιπτώσεις, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/48/ΕΚ είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2014/107/ΕΕ, οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2003/48/ΕΚ θα εξακολουθούσαν να ισχύουν, με αποτέλεσμα τη συνύπαρξη δύο προτύπων σε θέματα κοινοποίησης πληροφοριών εντός της Ένωσης. Το κόστος που συνδέεται με τη διατήρηση του εν λόγω διπλού συστήματος κοινοποίησης θα ήταν μεγαλύτερο από τα ελάχιστα πλεονεκτήματα.
(5)  Η οδηγία 2014/107/ΕΕ, της οποίας το πεδίο εφαρμογής είναι εν γένει ευρύτερο από εκείνο της οδηγίας 2003/48/ΕΚ, προβλέπει ότι σε περιπτώσεις αλληλεπικάλυψης των πεδίων εφαρμογής, υπερισχύει η οδηγία 2014/107/ΕΕ. Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες θα εφαρμόζεται μόνο η οδηγία 2003/48/ΕΚ. Οι περιπτώσεις αυτές οφείλονται σε μικρές διαφορές μεταξύ των δύο οδηγιών και σε διαφορετικές ειδικές εξαιρέσεις. Όταν, σ’ αυτές τις περιορισμένες περιπτώσεις, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/48/ΕΚ είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2014/107/ΕΕ, οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2003/48/ΕΚ θα εξακολουθούσαν να ισχύουν, με αποτέλεσμα τη συνύπαρξη δύο προτύπων σε θέματα κοινοποίησης πληροφοριών εντός της Ένωσης. Μολονότι δεν έχει διενεργηθεί ειδική ανάλυση κόστους/οφέλους για ένα διπλό σύστημα κοινοποίησης πληροφοριών, ούτε καν για μια προσωρινή μεταβατική περίοδο μεταξύ των δύο προτύπων, εύλογα θα υπέθετε κανείς ότι το κόστος που συνδέεται με τη διατήρηση του εν λόγω διπλού συστήματος κοινοποίησης θα ήταν μεγαλύτερο από τα ελάχιστα πλεονεκτήματα.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)  Διατάξεις ισοδύναμες με εκείνες της οδηγίας 2003/48/ΕΚ επί του παρόντος εφαρμόζονται μέσω χωριστών διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και πέντε ευρωπαϊκών χωρών που δεν είναι κράτη μέλη της Ένωσης (Ελβετική Συνομοσπονδία, Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, Πριγκιπάτο του Μονακό και Πριγκιπάτο της Ανδόρας), καθώς και μεταξύ καθενός από τα κράτη μέλη και 12 εξαρτώμενων ή συνδεδεμένων εδαφών (Νήσοι της Μάγχης, Νήσος του Μαν και εξαρτώμενα ή συνδεδεμένα εδάφη της Καραϊβικής). Έχει σημασία όλες αυτές οι διμερείς συμφωνίες να προσαρμοστούν στο νέο παγκόσμιο πρότυπο του ΟΟΣΑ και στην οδηγία 2014/107/ΕΕ. Έχει επίσης μεγάλη σημασία να μην δημιουργηθούν νομικά κενά ή άλλες ανεπάρκειες στη διεργασία περάσματος από το υφιστάμενο στο νέο πρότυπο. Μολονότι έχει σαφή εντολή για τη διαπραγμάτευση των αλλαγών στις συμφωνίες με τις εν λόγω πέντε ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι μέλη της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει, εντός του πλαισίου της εμπειρογνωμοσύνης της, να αναλάβει επίσης ενεργό ρόλο όσον αφορά τη διευκόλυνση και προώθηση της αναθεώρησης των συμφωνιών των κρατών μελών με τα εξαρτώμενα ή συνδεδεμένα εδάφη. Χάριν ευκολίας και αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή θα πρέπει, κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη της ρητής συγκατάθεσης του κράτους μέλους, να αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις αυτές.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η Επιτροπή, έως την 1η Ιουλίου 2016, υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη μετάβαση από το πρότυπο αναφοράς που εφαρμόζεται δυνάμει της οδηγίας 2003/48/ΕΚ στο νέο πρότυπο αναφοράς που θεσπίστηκε με την οδηγία 2014/107/ΕΕ. Η έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τυχόν κινδύνους δημιουργίας νομικών κενών ή άλλων ανακριβειών στην κοινοποίηση που ενδέχεται να αυξήσουν τις δυνατότητες για διασυνοριακή φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή. Η έκθεση καλύπτει επίσης τη σχετική διεργασία αναθεώρησης των χωριστών διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και πέντε ευρωπαϊκών χωρών που δεν είναι κράτη μέλη της Ένωσης (Ελβετική Συνομοσπονδία, Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, Πριγκιπάτο του Μονακό και Πριγκιπάτο της Ανδόρας) καθώς και μεταξύ καθενός από τα κράτη μέλη και δώδεκα εξαρτώμενων ή συνδεδεμένων εδαφών (Νήσοι της Μάγχης, Νήσος του Μαν και εξαρτώμενα ή συνδεδεμένα εδάφη της Καραϊβικής). Η Επιτροπή, έως την 1η Οκτωβρίου 2017, υποβάλλει έκθεση παρακολούθησης με σκοπό τον έλεγχο της κατάστασης. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, αν είναι σκόπιμο, από νομοθετικές προτάσεις.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου