Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0065(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0299/2015

Esitatud tekstid :

A8-0299/2015

Arutelud :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Hääletused :

PV 27/10/2015 - 5.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0362

Vastuvõetud tekstid
PDF 330kWORD 68k
Teisipäev, 27. oktoober 2015 - Strasbourg
Hoiuste intresside maksustamine ja hoiuste direktiivi kehtetuks tunnistamine *
P8_TA(2015)0362A8-0299/2015

Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2015. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2015)0129),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 115, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0086/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 50 lõiget 2,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0299/2015),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
(5)   Direktiivi 2014/107/EL reguleerimisala on põhimõtteliselt laiem kui direktiivi 2003/48/EÜ oma ja direktiiviga nähakse ette, et reguleerimisala kattumise korral on ülimuslik direktiiv 2014/107/EL. Siiski on veel jäänud juhtumeid, mille korral kohaldataks ikkagi ainult direktiivi 2003/48/EÜ. Need juhud tulenevad kahe direktiivi lähenemisviiside väikestest erinevustest ja mitmesugustest konkreetsetest eranditest. Kui nendel piiratud juhtudel jääb direktiivi 2003/48/EÜ reguleerimisala väljapoole direktiivi 2014/107/EL reguleerimisala, tuleks jätkuvalt kohaldada direktiivi 2003/48/EÜ asjakohaseid sätteid, mille tulemuseks on teabevahetuse topeltstandardid liidus. Sellisest topeltteabevahetusest tulenev kasu on väiksem kui sellega seotud kulud.
(5)   Direktiivi 2014/107/EL reguleerimisala on põhimõtteliselt laiem kui direktiivi 2003/48/EÜ oma ja direktiiviga nähakse ette, et reguleerimisala kattumise korral on ülimuslik direktiiv 2014/107/EL. Siiski on veel jäänud juhtumeid, mille korral kohaldataks ikkagi ainult direktiivi 2003/48/EÜ. Need juhud tulenevad kahe direktiivi lähenemisviiside väikestest erinevustest ja mitmesugustest konkreetsetest eranditest. Kui nendel piiratud juhtudel jääb direktiivi 2003/48/EÜ reguleerimisala väljapoole direktiivi 2014/107/EL reguleerimisala, tuleks jätkuvalt kohaldada direktiivi 2003/48/EÜ asjakohaseid sätteid, mille tulemuseks on teabevahetuse topeltstandardid liidus. Kuigi teabevahetuse topeltstandardi kohta ei ole tehtud konkreetset kulude-tulude analüüsi, isegi mitte standardite vahetumise aegse üleminekuperioodi jaoks, on mõistlik eeldada, et sellisest topeltteabevahetusest tulenev kasu on väiksem kui sellega seotud kulud.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)
(11a)  Direktiivi 2003/48/EÜ sätetega samaväärseid sätteid kohaldatakse praegu eraldiseisvate kahepoolsete lepingute kaudu, mis on sõlmitud liidu ja viie ELi mittekuuluva Euroopa riigi vahel (Šveitsi Konföderatsioon, Liechtensteini Vürstiriik, San Marino Vabariik, Monaco Vürstiriik ja Andorra Vürstiriik) ning iga liikmesriigi ja 12 sõltlas- või assotsieerunud territooriumi vahel (Kanalisaared, Mani saar ja Kariibi mere piirkonnas asuvad sõltlas- ja assotsieerunud territooriumid). On väga oluline, et kõik need kahepoolsed lepingud viidaks kooskõlla uue OECD ülemaailmse standardiga ja direktiiviga 2014/107/EL. Samuti on ülioluline, et praeguselt standardilt uuele ülemineku käigus ei tekiks seaduselünki ega muid ebakõlasid. Omades selgeid volitusi nende viie ELi mittekuuluva Euroopa riigiga lepingute muutmise üle läbirääkimiste pidamiseks, peaks komisjon oma pädevuse raames osalema aktiivselt ka liikmesriikide ja 12 sõltlas- ja assotsieerunud territooriumi vahel sõlmitud lepingute läbivaatamise hõlbustamises ja edendamises. Komisjon peaks vajaduse korral lihtsuse ja tõhususe huvides ning liikmesriikide sõnaselgel nõusolekul sellised läbirääkimised ise korraldama.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)
3a.  Komisjon esitab 1. juuliks 2016 nõukogule ja Euroopa Parlamendile aruande direktiivi 2003/48/EÜ kohase aruandlusstandardi asendamise kohta uue standardiga, mis on loodud direktiiviga 2014/107/EL. Nimetatud aruandes käsitletakse muu hulgas (aga mitte ainult) aruandlust puudutavate seaduselünkade ja muude ebakõlade tekitamise võimalust, mis võib soodustada piiriüleseid maksupettusi ja maksudest kõrvalehoidumist. Aruandes käsitletakse samuti liidu ja viie ELi mittekuuluva Euroopa riigi vahel (Šveitsi Konföderatsioon, Liechtensteini Vürstiriik, San Marino Vabariik, Monaco Vürstiriik ja Andorra Vürstiriik) ning iga liikmesriigi ja 12 sõltlas- ja assotsieerunud territooriumi vahel (Kanalisaared, Mani saar ja Kariibi mere piirkonnas asuvad sõltlas- ja assotsieerunud territooriumid) sõlmitud eraldiseisvate kahepoolsete lepingute läbivaatamist. Komisjon esitab 1. oktoobriks 2017 järelmeetmete aruande, et tagada olukorra hoolikas kontroll. Vajaduse korral lisatakse aruannetele seadusandlikud ettepanekud.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika