Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0065(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0299/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0299/2015

Keskustelut :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Äänestykset :

PV 27/10/2015 - 5.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0362

Hyväksytyt tekstit
PDF 242kWORD 68k
Tiistai 27. lokakuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Säästöjen tuottamien korkotulojen verotus: säästödirektiivin kumoaminen *
P8_TA(2015)0362A8-0299/2015

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. lokakuuta 2015 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2015)0129),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0086/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 50 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0299/2015),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)   Direktiivin 2014/107/EU soveltamisala on pääsääntöisesti laajempi kuin direktiivissä 2003/48/EY, ja siinä säädetään, että tapauksissa, joissa soveltamisaloissa on päällekkäisyyttä, direktiivi 2014/107/EU on etusijalla. On vielä marginaalisia tapauksia, joissa muutoin sovellettaisiin ainoastaan direktiiviä 2003/48/EY. Nämä marginaaliset tapaukset johtuvat näissä kahdessa direktiivissä säädettyjen periaatteiden pienistä eroista ja erilaisista yksittäisistä vapautuksista. Jos tällaisissa harvoissa tapauksissa direktiivin 2003/48/EY soveltamisala ei sisälly direktiivin 2014/107/EU soveltamisalaan, direktiivin 2003/48/EY asianomaisia säännöksiä sovellettaisiin edelleen, minkä vuoksi unionissa olisi käytössä kahdet tietojen ilmoittamista koskevat standardit. Näiden kahden standardin säilyttämisestä koituvat hyödyt olisivat vähäiset niistä aiheutuviin kustannuksiin verrattuna.
(5)   Direktiivin 2014/107/EU soveltamisala on pääsääntöisesti laajempi kuin direktiivissä 2003/48/EY, ja siinä säädetään, että tapauksissa, joissa soveltamisaloissa on päällekkäisyyttä, direktiivi 2014/107/EU on etusijalla. On vielä marginaalisia tapauksia, joissa muutoin sovellettaisiin ainoastaan direktiiviä 2003/48/EY. Nämä marginaaliset tapaukset johtuvat näissä kahdessa direktiivissä säädettyjen periaatteiden pienistä eroista ja erilaisista yksittäisistä vapautuksista. Jos tällaisissa harvoissa tapauksissa direktiivin 2003/48/EY soveltamisala ei sisälly direktiivin 2014/107/EU soveltamisalaan, direktiivin 2003/48/EY asianomaisia säännöksiä sovellettaisiin edelleen, minkä vuoksi unionissa olisi käytössä kahdet tietojen ilmoittamista koskevat standardit. Vaikka kaksinkertaisesta ilmoitusjärjestelmästä ei olekaan tehty erityistä kustannus-hyötyanalyysia edes kahden standardin väliseltä väliaikaiselta siirtymäajalta, voidaan kohtuudella olettaa, että näiden kahden standardin säilyttämisestä koituvat hyödyt olisivat vähäiset niistä aiheutuviin kustannuksiin verrattuna.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)  Direktiivin 2003/48/EY säännöksiä vastaavia säännöksiä sovelletaan tällä hetkellä erillisillä kahdenvälisillä sopimuksilla unionin ja viiden sellaisen Euroopan maan välillä, jotka eivät ole unionin jäseniä (Sveitsin valaliitto, Liechtensteinin ruhtinaskunta, San Marinon tasavalta, Monacon ruhtinaskunta ja Andorran ruhtinaskunta), sekä kunkin jäsenvaltion ja 12:n niistä riippuvaisen tai niihin assosioituneen alueen välillä (Kanaalisaaret, Mansaari ja riippuvaiset tai assosioituneet alueet Karibialla). On tärkeää, että kaikki tällaiset kahdenväliset sopimukset mukautetaan OECD:n uuteen globaaliin standardiin sekä direktiiviin 2014/107/EU. On myös tärkeää, että siirryttäessä nykyisestä standardista uuteen ei synny porsaanreikiä tai muita puutteita. Komissiolla on selkeä mandaatti neuvotella sopimusten muuttamisesta niiden viiden Euroopan maan kanssa, jotka eivät ole unionin jäseniä, ja komission olisi asiantuntemuksensa puitteissa myös omaksuttava aktiivinen rooli pyrittäessä helpottamaan ja edistämään jäsenvaltioiden 12:n niistä riippuvaisen tai niihin assosioituneen alueen kanssa tekemien sopimusten tarkistamista. Asian helpottamiseksi ja tehostamiseksi komission olisi tarvittaessa johdettava tällaisia neuvotteluja edellyttäen, että jäsenvaltiot antavat siihen nimenomaisen suostumuksensa.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a. Komissio esittää 1 päivään heinäkuuta 2016 mennessä neuvostolle ja Euroopan parlamentille kertomuksen siirtymisestä direktiivin 2003/48/EY mukaisesta ilmoitusstandardista direktiivin 2014/107/EU mukaiseen uuteen standardiin. Kertomuksen on käsitettävä vähintään sellaisten porsaanreikien tai muiden epätarkkuuksien syntymisen riski ilmoitusmenettelyssä, jotka ovat voineet mahdollistaa rajat ylittävät veropetokset ja verovilpin. Kertomuksessa on myös käsiteltävä asiaan liittyvää menettelyä, joka koskee unionin ja viiden sellaisen Euroopan maan välillä, jotka eivät ole unionin jäseniä (Sveitsin valaliitto, Liechtensteinin ruhtinaskunta, San Marinon tasavalta, Monacon ruhtinaskunta sekä Andorran ruhtinaskunta), sekä kunkin jäsenvaltion ja 12:n niistä riippuvaisen tai niihin assosioituneen alueen välillä (Kanaalisaaret, Mansaari ja riippuvaiset tai assosioituneet alueet Karibialla) tehtyjen erillisten kahdenvälisten sopimusten tarkistamista. Komissio esittää 1 päivään lokakuuta 2017 mennessä seurantakertomuksen, jonka avulla tilannetta seurataan tarkoin. Kertomuksiin liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö