Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0065(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0299/2015

Pateikti tekstai :

A8-0299/2015

Debatai :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Balsavimas :

PV 27/10/2015 - 5.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0362

Priimti tekstai
PDF 409kWORD 73k
Antradienis, 2015 m. spalio 27 d. - Strasbūras
Palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimas: Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos panaikinimas *
P8_TA(2015)0362A8-0299/2015

2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2003/48/EB (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2015)0129),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0086/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 50 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0299/2015),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)   Direktyvos 2014/107/ES taikymo sritis iš esmės yra platesnė negu Direktyvos 2003/48/EB, joje numatyta, kad jeigu taikymo sritys sutampa, viršesnė yra Direktyva 2014/107/ES. Dar yra papildomų atvejų, kuriais būtų taikoma tik Direktyva 2003/48/EB. Papildomus atvejus nulemia šiek tiek skirtingi abiejų direktyvų principai ir skirtingos specialios išimtys. Kai šiais atvejais Direktyvos 2003/48/EB taikymo sritis nesutampa su Direktyvos 2014/107/ES taikymo sritimi, toliau taikomos atitinkamos Direktyvos 2003/48/EB nuostatos, dėl to dubliuojami informacijos teikimo Sąjungoje standartai. Nedidelę tokio dvigubo informacijos teikimo naudą nusvertų sąnaudos;
(5)   Direktyvos 2014/107/ES taikymo sritis iš esmės yra platesnė negu Direktyvos 2003/48/EB, joje numatyta, kad jeigu taikymo sritys sutampa, viršesnė yra Direktyva 2014/107/ES. Dar yra papildomų atvejų, kuriais būtų taikoma tik Direktyva 2003/48/EB. Papildomus atvejus nulemia šiek tiek skirtingi abiejų direktyvų principai ir skirtingos specialios išimtys. Kai šiais atvejais Direktyvos 2003/48/EB taikymo sritis nesutampa su Direktyvos 2014/107/ES taikymo sritimi, toliau taikomos atitinkamos Direktyvos 2003/48/EB nuostatos, dėl to dubliuojami informacijos teikimo Sąjungoje standartai. Nors nebeatlikta jokia konkreti dvigubo informacijos teikimo sistemos sąnaudų ir naudos analizė net ir laikinu pereinamuoju laikotarpiu tarp dviejų standartų, pagrįstai manoma, kad nedidelę tokio dvigubo informacijos teikimo naudą nusvertų sąnaudos;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)  nuostatos, lygiavertės nurodytosioms Direktyvoje 2003/48/EB, šiuo metu taikomos pagal atskirus dvišalius susitarimus tarp Sąjungos ir penkių Europos šalių, kurios nėra Sąjungos valstybės narės (Šveicarijos Konfederacijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, San Marino Respublikos, Monako Kunigaikštystės ir Andoros Kunigaikštystės), taip pat tarp kiekvienos valstybės narės ir 12 priklausomų arba asocijuotų teritorijų (Normandijos Salų, Meno Salos ir priklausinių arba asocijuotų teritorijų Karibų jūros regione). Svarbu, kad visi šie dvišaliai susitarimai būtų suderinti su naujuoju EBPO visuotiniu standartu ir Direktyva 2014/107/ES. Taip pat labai svarbu, kad nebūtų sukurta jokių spragų ar kitų trūkumų vykstant perėjimo iš esamo standarto į naują standartą procesui. Turėdama aiškius įgaliojimus derėtis dėl susitarimų su tomis penkiomis Europos šalimis, kurios nėra Sąjungos valstybės narės, pakeitimų, Komisija savo kompetencijos ribose turėtų taip pat atlikti aktyvų vaidmenį palengvindama ir skatindama valstybės narės susitarimų peržiūrą su 12 priklausomų arba asocijuotų teritorijų. Siekiant palengvinti procesą ir padidinti veiksmingumą, Komisija turėtų, kai tinkama, ir turėdama aiškų valstybės narės sutikimą, imtis atsakomybės už tokias derybas;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Ne vėliau kaip 2016 m. liepos 1 d. Komisija turi pateikti ataskaitą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl perėjimo nuo informacijos teikimo standarto, taikomo pagal Direktyvą 2003/48/EB, prie naujo informacijos teikimo standarto, nustatyto Direktyva 2014/107/ES. Ataskaita, be kita ko, turi apimti bet kokią spragų arba kitų netikslumų atsiradimo riziką teikiant informaciją, dėl kurių galėtų būti sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniam mokestiniam sukčiavimui ir mokesčių vengimui. Ataskaitoje taip pat turi būti nurodyti susiję procesai peržiūrint atskirus dvišalius susitarimus tarp Sąjungos ir penkių Europos šalių, kurios nėra Sąjungos valstybės narės (Šveicarijos Konfederacijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, San Marino Respublikos, Monako Kunigaikštystės ir Andoros Kunigaikštystės), taip pat tarp kiekvienos valstybės narės ir 12 priklausomų arba asocijuotų teritorijų (Normandijos Salų, Meno Salos ir priklausinių arba asocijuotų teritorijų Karibų jūros regione). Siekdama atidžiai stebėti padėtį, Komisija ne vėliau kaip 2017 m. spalio 1 d. turi pateikti tolesnių veiksmų ataskaitą. Prireikus su ataskaita pateikiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.
Teisinė informacija - Privatumo politika