Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0065(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0299/2015

Predkladané texty :

A8-0299/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0362

Prijaté texty
PDF 428kWORD 74k
Utorok, 27. októbra 2015 - Štrasburg
Zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov: zrušenie smernice o zdaňovaní príjmu z úspor *
P8_TA(2015)0362A8-0299/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o návrhu smernice Rady o zrušení smernice Rady 2003/48/ES (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2015)0129),

–  so zreteľom na článok 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0086/2015),

–  so zreteľom na článok 59 a článok 50 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0299/2015),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Smernica 2014/107/EÚ má vo všeobecnosti širší rozsah pôsobnosti ako smernica 2003/48/ES a stanovuje sa v nej, že v prípade prekrývania sa rozsahu pôsobnosti, má prednosť smernica 2014/107/EÚ. Stále však existujú zostávajúce prípady, v ktorých by sa uplatňovala len smernica 2003/48/ES. Tieto zostávajúce prípady sú dôsledkom miernych rozdielov v prístupe medzi oboma smernicami a rôznych osobitných výnimiek. Ak je v týchto obmedzených prípadoch rozsah pôsobnosti smernice 2003/48/ES mimo rozsahu pôsobnosti smernice 2014/107/EÚ, príslušné ustanovenia smernice 2003/48/ES by sa naďalej uplatňovali, čo by malo za následok dvojité štandardy týkajúce sa oznamovania v rámci Únie. Nad menšími prínosmi zachovania tohto dvojitého oznamovania by prevážili náklady.
(5)  Smernica 2014/107/EÚ má vo všeobecnosti širší rozsah pôsobnosti ako smernica 2003/48/ES a stanovuje sa v nej, že v prípade prekrývania sa rozsahu pôsobnosti, má prednosť smernica 2014/107/EÚ. Stále však existujú zostávajúce prípady, v ktorých by sa uplatňovala len smernica 2003/48/ES. Tieto zostávajúce prípady sú dôsledkom miernych rozdielov v prístupe medzi oboma smernicami a rôznych osobitných výnimiek. Ak je v týchto obmedzených prípadoch rozsah pôsobnosti smernice 2003/48/ES mimo rozsahu pôsobnosti smernice 2014/107/EÚ, príslušné ustanovenia smernice 2003/48/ES by sa naďalej uplatňovali, čo by malo za následok dvojité štandardy týkajúce sa oznamovania v rámci Únie. Hoci nebola vypracovaná konkrétna analýza nákladov a prínosov systému dvojitého oznamovania, a to ani pre dočasné prechodné obdobie medzi oboma normami, možno rozumne predpokladať, že nad menšími prínosmi zachovania tohto dvojitého oznamovania by prevážili náklady.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  Ustanovenia rovnocenné s ustanoveniami smernice 2003/48/ES sa v súčasnosti uplatňujú prostredníctvom osobitných dvojstranných dohôd medzi Úniou a piatimi európskymi krajinami, ktoré nie sú členskými štátmi Únie (Švajčiarska konfederácia, Lichtenštajnské kniežactvo, Sanmarínska republika, Monacké kniežactvo a Andorrské kniežactvo), ako aj medzi každým členským štátom a 12 závislými alebo pridruženými územiami (Normanské ostrovy, ostrov Man a závislé alebo pridružené územia Karibiku). Je dôležité, aby boli všetky tieto dvojstranné dohody prispôsobené novému globálnemu štandardu OECD a smernici 2014/107/EÚ. Takisto je veľmi dôležité, aby neexistovali žiadne medzery alebo iné nedostatky v procese prechodu od existujúceho štandardu na nový. Hoci má Komisia jasný mandát na rokovanie o zmenách v dohodách s uvedenými piatimi európskymi krajinami, ktoré nie sú členskými štátmi Únie, mala by v rámci svojich odborných znalostí hrať aktívnu úlohu aj pri uľahčovaní a podpore revízie dohôd členských štátov s 12 závislými alebo pridruženými územiami. Na uľahčenie jednoduchosti a účinnosti by mala Komisia v prípade potreby a s výslovným súhlasom členských štátov prevziať vedenie rokovaní.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3 a (nový)
3a.  Komisia predloží do 1. júla 2016 Rade a Európskemu parlamentu správu o prechode od štandardu oznamovania uplatňovaného podľa smernice 2003/48/ES na nový štandard oznamovania zriadený smernicou 2014/107/EÚ. Správa zahŕňa okrem iného riziká vytvorenia medzier alebo iných nepresností v oznamovaní, ktoré by mohli uľahčiť cezhraničné daňové podvody a vyhýbanie sa plateniu daní. Správa sa tiež týka súvisiacich procesov revízie osobitných dvojstranných dohôd medzi Úniou a piatimi európskymi krajinami, ktoré nie sú členskými štátmi Únie (Švajčiarska konfederácia, Lichtenštajnské kniežactvo, Sanmarínska republika, Monacké kniežactvo a Andorrské kniežactvo), ako aj medzi každým členským štátom a 12 závislými alebo pridruženými územiami (Normanské ostrovy, ostrov Man a závislé alebo pridružené územia Karibiku). Komisia predloží do 1. októbra 2017 následnú správu s cieľom podrobne monitorovať situáciu. V prípade potreby sa k správe priložia legislatívne návrhy.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia