Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0806(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0302/2015

Ingediende teksten :

A8-0302/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 27/10/2015 - 5.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0365

Aangenomen teksten
PDF 245kWORD 60k
Dinsdag 27 oktober 2015 - Straatsburg
Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Polen *
P8_TA(2015)0365A8-0302/2015

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2015 over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Polen (09989/2015 – C8-0195/2015 – 2015/0806(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (09989/2015),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol Nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0195/2015),

–  gezien Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit(1), en met name artikel 33,

–  gezien zijn resolutie van 10 oktober 2013 over het versterken van grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van rechtshandhaving in de EU: de tenuitvoerlegging van het Prüm-besluit en het Europees model voor informatie-uitwisseling(2),

–  gezien zijn resolutie van 9 juli 2015 over de Europese veiligheidsagenda(3),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0302/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

(1)PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1.
(2) Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0419.
(3) Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0269.

Juridische mededeling - Privacybeleid