Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0806(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0302/2015

Ingivna texter :

A8-0302/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/10/2015 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0365

Antagna texter
PDF 240kWORD 291k
Tisdagen den 27 oktober 2015 - Strasbourg
Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Polen *
P8_TA(2015)0365A8-0302/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2015 om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Polen (09989/2015 – C8-0195/2015 – 2015/0806(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (09989/2015),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8-0195/2015),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet(1), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2013 om stärkandet av det gränsöverskridande brottsbekämpningssamarbetet i EU: genomförandet av Prümbeslutet och den europeiska modellen för informationsutbyte(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2015 om den europeiska säkerhetsagendan(3),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0302/2015),

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2) Antagna texter, P7_TA(2013)0419.
(3) Antagna texter, P8_TA(2015)0269.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy