Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0246(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0297/2015

Esitatud tekstid :

A8-0297/2015

Arutelud :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Hääletused :

PV 27/10/2015 - 5.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0366

Vastuvõetud tekstid
PDF 240kWORD 61k
Teisipäev, 27. oktoober 2015 - Strasbourg
Pakettreisid ja seotud reisikorraldusteenused ***II
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2015. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. detsembri 2013. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0512) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0297/2015),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

3.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

4.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

5.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 170, 5.6.2014, lk 73.
(2) Vastuvõetud tekstid, 12.3.2014, P7_TA(2014)0222.


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Komisjoni avaldus

Komisjoni talituste 3. detsembri 2009. aasta töödokumendi „Ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi 2005/29/EÜ rakendamise/kohaldamise suunised” läbivaatamisel käsitleb komisjon ka selliste kaubandustavade küsimust, mille puhul reisiteenuse osutajad, kes turustavad oma teenuseid veebis, pakuvad täiendavaid teenuseid varjatud, ebaselgel või mitmeti mõistetaval viisil, näiteks peites võimaluse mitte broneerida täiendavaid teenuseid. Komisjon teavitab parlamenti sellest, kuidas parlamendi seisukohti on läbivaadatud suuniste vastuvõtmisel arvesse võetud.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika