Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0246(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0297/2015

Ingediende teksten :

A8-0297/2015

Debatten :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Stemmingen :

PV 27/10/2015 - 5.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0366

Aangenomen teksten
PDF 252kWORD 61k
Dinsdag 27 oktober 2015 - Straatsburg
Pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen ***II
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015
Resolutie
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2015 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 december 2013(1),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0512),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8-0297/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

5.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

6.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 170 van 5.6.2014, blz. 73.
(2) Aangenomen teksten van 12.3.2014, P7_TA(2014)0222.


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van de Commissie

Bij de herziening van het werkdocument van de diensten van de Commissie van 3 december 2009 getiteld "Guidance on the implementation/application of Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices" zal de Commissie ook aandacht besteden aan handelspraktijken waarbij aanbieders van reisdiensten die hun diensten online op de markt brengen, extra diensten aanbieden op onduidelijke of dubbelzinnige wijze, zoals het verhelen van de mogelijkheid geen andere diensten te boeken. Wanneer de nieuwe richtsnoeren zijn vastgesteld, zal de Commissie het Parlement informeren over de manier waarop met zijn standpunten rekening is gehouden.

Juridische mededeling - Privacybeleid