Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0246(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0297/2015

Teksty złożone :

A8-0297/2015

Debaty :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Głosowanie :

PV 27/10/2015 - 5.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0366

Teksty przyjęte
PDF 394kWORD 64k
Wtorek, 27 października 2015 r. - Strasburg
Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne ***II
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 grudnia 2013 r.(1),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0512),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0297/2015),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 170 z 5.6.2014, s. 73.
(2) Teksty przyjęte w dniu 12 marca 2014 r., P7_TA(2014)0222.


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji

Podczas przeglądu dokumentu roboczego służb Komisji z dnia 3 grudnia 2009 r. zatytułowanego „Wytyczne do wdrażania/stosowania dyrektywy 2005/29/WE w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych” Komisja zajmie się również kwestią praktyk handlowych, w ramach których dostawcy usług turystycznych świadczący usługi online włączają do swoich ofert dodatkowe usługi w ukryty, niejasny lub niejednoznaczny sposób i na przykład ukrywają możliwość rezygnacji z rezerwowania dalszych usług. Komisja przedstawi Parlamentowi wyjaśnienie co do zakresu, w jakim jego opinia została uwzględniona przy przyjęciu zmienionych wytycznych.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności