Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0246(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0297/2015

Ingivna texter :

A8-0297/2015

Debatter :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Omröstningar :

PV 27/10/2015 - 5.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0366

Antagna texter
PDF 246kWORD 292k
Tisdagen den 27 oktober 2015 - Strasbourg
Bestämmelser om paketresor och sammanlänkade researrangemang ***II
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2015 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (09173/3/2015 – C8‑0281/2015),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 december 2013(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0512),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0297/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 170, 5.6.2014, s. 73.
(2) Antagna texter från sammanträdet 12.3.2014, P7_TA(2014)0222.


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Kommissionens uttalande

Vid översynen av arbetsdokumentet av den 3 december 2009 från kommissionens avdelningar Riktlinjer för genomförandet/tillämpningen av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder kommer kommissionen även att behandla frågan om affärsmetoder där resetjänsteleverantörer säljer sina tjänster online och erbjuder ytterligare tjänster på ett dolt, otydligt eller tvetydigt sätt, t.ex. inte gör det klart att det är möjligt att inte boka några ytterligare tjänster. Kommissionen kommer att informera parlamentet om hur dess synpunkter beaktats när de reviderade riktlinjerna antas.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy