Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0309(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0300/2015

Внесени текстове :

A8-0300/2015

Разисквания :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0367

Приети текстове
PDF 461kWORD 66k
Вторник, 27 октомври 2015 г. - Страсбург
Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги ***II
P8_TA(2015)0367A8-0300/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10788/2/2015 – C8‑0294/2015),

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Националния парламент на Ирландия, Камарата на представителите на Република Малта, Федералния съвет на Република Австрия и Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 януари 2014 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 31 януари 2014 г.(2),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0627),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8‑0300/2015),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 177, 11.6.2014 г., стр. 64.
(2) ОВ С 126, 26.4.2014 г., стр. 53.
(3) Приети текстове от 3.4.2014 г., P7_TA(2014)0281.

Правна информация - Политика за поверителност